26.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 388/1


Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Offentliggørelse af en stilling som administrerende direktør

(Midlertidig ansat — lønklasse AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Hvem er vi?

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) blev oprettet i 2004 med den opgave at bidrage til et højt net- og informationssikkerhedsniveau i Unionen.

Siden da har agenturet udviklet sig til et moderne ekspertisecenter inden for cybersikkerhed til støtte for EU's medlemsstater, institutioner, agenturer og organer samt den private sektor med det formål at forbedre Unionens modstandskraft og dermed det indre markeds funktionsmåde. ENISA tilbyder især støtte til udvikling og gennemførelse af politikker, kapacitetsopbygning, samarbejde og bevidstgørelse.

ENISA spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om sikkerhed for net- og informationssystemer (NIS-direktivet), der er den første EU-dækkende lovgivning om cybersikkerhed. ENISA varetager især sekretariatsfunktionen for netværket af enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT), som er hjørnestenen i det operationelle samarbejde, og det bistår også samarbejdsgruppen med udførelsen af dens opgaver.

I september 2017 præsenterede Europa-Kommissionen forslaget til »forordning om cybersikkerhed«, der inkluderer et nyt mandat for ENISA og etablering af en EU-ramme for cybersikkerhedscertificering af IKT-produkter og -tjenester. Forslaget der i øjeblikket er til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet, repræsenterer en ambitiøs reform af et styrket cybersikkerhedsagentur for internetsikkerhed (ENISA), bl.a. ved at gøre dets mandat permanent og styrke agenturets bidrag til forebyggelse af og reaktion på væsentlige hændelser på cybersikkerhedsområdet og ved at støtte udviklingen og implementeringen af EU's politik inden for cybersikkerhedscertificering.

ENISA er beliggende i Grækenland og har kontorer i Heraklion (Kreta) og Athen. Agenturet beskæftiger i dag 83 personer og har et årligt budget på omkring 11 mio. EUR. Afhængigt af udfaldet af forhandlingerne forventes agenturets ressourcer at stige væsentligt, når det nye mandat træder i kraft.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder en lederstilling på øverste niveau til en person, der skal stå i spidsen for et team af fagpersoner, der har til opgave at støtte et prioriteret område for Den Europæiske Unions fremtid.

ENISA's administrerende direktør er agenturets juridiske repræsentant og ansigt udadtil og står til ansvar over for bestyrelsen, som består af repræsentanter for EU's medlemsstater og Europa-Kommissionen.

Den administrerende direktør leder og forvalter agenturet og har det overordnede ansvar for dets operationer og for at sikre realiseringen af agenturets mål. Den administrerende direktør vil navnlig være ansvarlig for:

at udvikle og gennemføre agenturets aktiviteter i overensstemmelse med dets formål og de generelle retningslinjer som fastlagt af bestyrelsen

at ansætte og føre tilsyn med agenturets personale og skabe en god holdånd og et godt arbejdsmiljø

at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, aflægge rapport til bestyrelsen og varetage sekretariatsfunktionen

at træffe beslutninger inden for agenturets ansvarsområder

at fastlægge og gennemføre agenturets budget og føre tilsyn med, at det forvaltes effektivt og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning

at udarbejde og implementere det samlede programmeringsdokument, herunder det årlige arbejdsprogram, og sikre, at agenturets ressourcer anvendes så effektivt som muligt

at forvalte agenturets ressourcer, med særlig vægt på dets operationelle opgaver

at lette samarbejdet mellem agenturet, Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og agenturets interessenter for at fremme udviklingen af en fælles tilgang til cybersikkerhed

at etablere et effektivt samarbejde mellem agenturet og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for agenturets aktivitetsområder

at give offentligheden direkte og indirekte information om alle spørgsmål, der falder inden for agenturets arbejdsopgaver.

Hvem søger vi? (udvælgelseskriterier)

Den valgte ansøger skal have fremragende faglige egenskaber, være dynamisk og bør desuden have:

Ledelseserfaring, navnlig:

dokumenterede resultater med vellykket styring af større teams og projekter, herunder evne til at lede, motivere og udvikle potentialet for et team med multinationale internationale og tværfaglige baggrunde. Erfaring fra arbejde i et multikulturelt miljø vil være en fordel

erfaring med forvaltning af betydelige finansielle midler i en national, europæisk og/eller international kontekst, herunder budgetplanlægning og intern kontrol (1)

evne til at arbejde under stort pres og opretholde en professionel adfærd under varetagelsen af sine ansvarsområder

evne til at bidrage til og gennemføre den strategiske vision for agenturet som fastsat af bestyrelsen og til at mobilisere støtte fra interessenter

evne til at fastholde gode forbindelser til EU-institutionerne og medlemsstaternes kompetente myndigheder og bevidsthed om stillingens public relations-dimension.

Tekniske kompetencer, navnlig:

et godt kendskab til centrale spørgsmål om cybersikkerhed, herunder strategiske forhold, lovgivningsmæssige forhold, politikforhold og industrielle forhold på nationalt, europæisk og internationalt plan

et godt kendskab til Den Europæiske Unions institutioner, agenturer og organer og til, hvordan de fungerer og interagerer

erfaring med cybersikkerhed erhvervet i en national, europæisk eller international offentlig forvaltning eller i en ikkeoffentlig enhed med stærke forbindelser til den offentlige sektor vil være en fordel

erfaring med at lede teams inden for cybersikkerhed vil være en fordel.

Kommunikationsfærdigheder og andre evner, navnlig:

dokumenteret evne til og erfaring med at kommunikere effektivt med offentligheden og til at samarbejde med alle relevante interessenter. Erfaring med kommunikation i krisekontekster vil være en fordel

særdeles gode evner til at samarbejde, træffe beslutninger, organisere og forhandle samt til at etablere stærke samarbejdsforbindelser med Den Europæiske Unions institutioner og med andre interessenter

et særdeles god kendskab til engelsk, der er agenturets arbejdssprog, vil være en fordel.

Ansøgerne skal (udvælgelseskrav)

For at komme i betragtning ved udvælgelsen skal ansøgerne opfylde følgende formelle krav ved ansøgningsfristens udløb:

Nationalitet: Som ansøger skal man være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Universitetsuddannelse eller eksamensbevis: Ansøgerne skal have:

enten en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som er normeret til mindst 4 år

eller en uddannelse på universitetsniveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og mindst 1 års erhvervserfaring, hvis den normerede studietid er på mindst 3 år (erhvervserfaringen på 1 år kan ikke medregnes i den erfaring, der nedenfor kræves efter endt uddannelse).

Erhvervserfaring (2): Ansøgerne skal have mindst 15 års erhvervserfaring efter endt uddannelse på et niveau, som ovennævnte kvalifikationer giver adgang til. Mindst 5 år af denne erhvervserfaring skal være opnået inden for agenturets aktivitetsområde.

Ledelseserfaring: Mindst 5 år af erhvervserfaringen efter endt uddannelse skal være erhvervet fra en ledelsesfunktion på højt niveau (3).

Sprog: Ansøgere skal have et indgående kendskab til et af de officielle sprog i Den Europæiske Union (4) og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog. Udvælgelsespanelet vil under samtalen eller samtalerne verificere, om ansøgerne opfylder kravet om at have et tilfredsstillende kendskab til et andet officielt EU-sprog. En del af eller hele samtalen kan således finde sted på dette andet sprog.

Aldersgrænse: Ansøgeren skal ved ansøgningsfristens udløb kunne afslutte hele den femårige ansættelsesperiode (se også den første fodnote i afsnittet om ansættelsesvilkår), inden vedkommende når pensionsalderen. Midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union skal gå på pension ved udgangen af den måned, hvor de fylder 66 år (jf. artikel 47 i Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (5)).

Desuden skal ansøgere have opfyldt deres forpligtelser i henhold til lovgivningen om værnepligt, opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver, og være fysisk i stand til at udføre deres opgaver.

Udvælgelse og udnævnelse

Den administrerende direktør udnævnes af ENISA's bestyrelse på grundlag af en af Europa-Kommissionen opstillet slutliste.

Med henblik på at oprette denne liste tilrettelægger Europa-Kommissionen en udvælgelse i henhold til de gældende udvælgelses- og ansættelsesprocedurer (se Compilation Document on Senior Officials Policy (6)).

Europa-Kommissionen nedsætter som en del af denne udvælgelsesprocedure et udvælgelsespanel. Dette panel gennemgår alle ansøgningerne, foretager en indledende verifikation af adgangsbetingelserne og identificerer de ansøgere, der har den bedst egnede profil set i forhold til ovennævnte udvælgelseskriterier, og som kan indkaldes til samtale med udvælgelsespanelet, hvor en repræsentant for ENISA's bestyrelse vil deltage som observatør.

Efter samtalerne udfærdiger udvælgelsespanelet en liste over de ansøgere, der går videre til en uddybende samtale med Europa-Kommissionens Rådgivende Udvalg for Udnævnelser. Udvalget afgør under hensyntagen til udvælgelsespanelets konklusioner, hvilke ansøgere der indkaldes til en samtale.

Ansøgere, der indkaldes til en samtale med udvalget, vil skulle deltage i et assessmentcenter for ledere af en dags varighed ledet af eksterne rekrutteringskonsulenter. På grundlag af samtalen og rapporten fra assessmentcentret udfærdiger udvalget en liste over de ansøgere, som det anser for egnede til at varetage stillingen som administrerende direktør for ENISA.

Ansøgerne på udvalgets slutliste vil blive indkaldt til samtale med det eller de relevante medlemmer af Kommissionen (7).

Efter samtalerne opstiller Europa-Kommissionen en slutliste over de bedst egnede ansøgere, som sendes til ENISA's bestyrelse. Sidstnævnte kan beslutte at indkalde ansøgerne til samtale, inden der udnævnes en direktør blandt ansøgerne på Kommissionens slutliste. At være opført på denne slutliste er ingen garanti for ansættelse.

Ansøgerne kan blive indkaldt til yderligere samtaler og/eller prøver ud over de allerede nævnte. Der kan også blive stillet krav om, at de afgiver en udtalelse til det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet.

Udvælgelsesproceduren vil af praktiske grunde og for at afslutte den så hurtigt som muligt, både af hensyn til ansøgerne og institutionerne, udelukkende blive afholdt på engelsk og/eller fransk (8).

Ligestilling

Europa-Kommissionen og ENISA fører en aktiv ligestillingspolitik og politik for ikkeforskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 1d i personalevedtægten (9).

Ansættelsesvilkår (10)

Løn- og ansættelsesvilkårene er fastsat i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte (11).

Den udvalgte ansøger ansættes af ENISA's bestyrelse som midlertidigt ansat i lønklasse AD 14 (12). Vedkommende vil afhængigt af varigheden af hans eller hendes erhvervserfaring blive indplaceret på trin 1 eller trin 2 i lønklassen.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 (13) vil vedkommende blive udnævnt for en indledende periode på 5 år med mulighed for forlængelse med højst 5 år. Forordningen er i øjeblikket under revision i henhold til forslaget til forordning om cybersikkerhed (COM(2017) 477).

Der gøres opmærksom på, at alle nyansatte skal gennemgå en ni måneders prøvetid i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Arbejdsstedet er i Grækenland i overensstemmelse med afgørelse 2004/97/EF, Euratom (14) som vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 13. december 2003 og hjemstedsaftalen indgået mellem den græske regering og ENISA.

Stillingen er ledig fra 16. oktober 2019.

Uafhængighed og erklæring om interesser

Inden sin tiltræden skal direktøren afgive en erklæring om, at vedkommende forpligter sig til at optræde uafhængigt og handle i almenhedens interesse og til at oplyse om interesser, som eventuelt kan have betydning for vedkommendes uafhængighed.

Ansøgningsprocedure

Ansøgerne opfordres til, inden de indsender ansøgningen, omhyggeligt at kontrollere, om de opfylder alle udvælgelseskravene (»Ansøgerne skal«), navnlig hvad angår kravene til eksamensbevis og erhvervserfaring på højt niveau samt sprogfærdigheder. Hvis et af kriterierne ikke er opfyldt, udelukkes ansøgeren automatisk fra udvælgelsesproceduren.

Interesserede bedes søge via internettet på nedenstående websted og følge anvisningerne for de forskellige trin i proceduren:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Ansøgerne skal have en gyldig e-mailadresse. Den benyttes til at bekræfte ansøgningen og til al kontakt undervejs på de forskellige trin i udvælgelsesproceduren. Enhver ændring af e-mailadresse skal derfor meddeles Europa-Kommissionen.

Ansøgningen er først færdiggjort, når der er uploadet et CV i PDF-format og skrevet en begrundelse online (maks. 8 000 skrifttegn).

Når onlineansøgningen er færdiggjort, modtager ansøgeren en e-mail, der bekræfter, at ansøgningen er blevet registreret. Hvis ansøgeren ikke modtager en e-mail med bekræftelse af ansøgningen, er ansøgningen ikke blevet registreret!

Bemærk, at det ikke er muligt at følge ansøgningens videre forløb online. Med hensyn til ansøgningens status kontaktes ansøgerne direkte af Europa-Kommissionen.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger og/eller der opstår tekniske problemer, kan der sendes en e-mail til: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 27. november 2018, kl. 12.00 lokal tid i Bruxelles, hvorefter det ikke længere vil være muligt at søge online.

Ansøgerne har selv ansvaret for, at den elektroniske ansøgning indsendes inden fristens udløb. Det anbefales på det kraftigste ikke at vente til sidste øjeblik, eftersom stor trafik på internettet eller eventuelle problemer med internetforbindelsen kan føre til, at den elektroniske registrering afbrydes, før den er afsluttet, hvorpå hele processen skal gentages. Det vil ikke være muligt at indføre nye oplysninger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger, som indkommer efter fristens udløb, godtages ikke.

Vigtige oplysninger til ansøgerne

Ansøgerne gøres opmærksom på, at udvælgelsespanelets arbejde er fortroligt. Det er forbudt for ansøgerne og andre, der optræder på deres vegne, at henvende sig direkte eller indirekte til dets medlemmer. Alle spørgsmål skal rettes til det relevante panels sekretariat.

Beskyttelse af personoplysninger

Kommissionen sørger for, at ansøgerens personoplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (15). Dette gælder især oplysningernes fortrolighed og sikkerhed.


(1)  Agenturets personale- og finansforvaltning er fastlagt i henholdsvis vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (1962R0031) og i afgørelse nr. MB/2014/1 WP vedtaget af bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) om finansforordningen for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed.

(2)  Ansøgernes erhvervserfaring medregnes fra den dato, hvor de opfylder mindstekravene til kvalifikationer. En given periode medregnes kun en gang (for at blive medregnet som egnede må studieår eller erhvervserfaring ikke overlappe andre studieperioder eller andre perioder, hvor der er opnået erhvervserfaring). Erhvervsaktiviteter på deltidsbasis medregnes forholdsmæssigt på basis af den attesterede procentdel fuldtidsarbejdstimer.

(3)  Ansøgerne skal for alle de år, hvor ledelseserfaringen er opnået, tydeligt anføre følgende i deres CV: 1) lederstillingernes titel og ledelsesfunktion, 2) antallet af underordnede, 3) størrelsen af de forvaltede budgetter, 4) antallet af hierarkisk overordnede og underordnede niveauer og 5) antallet af kolleger på samme niveau.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=DA.

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:DA:PDF.

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(7)  Medmindre det pågældende medlem af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 5. december 2007 (PV(2007) 1811) har uddelegeret denne opgave til et andet medlem af Kommissionen.

(8)  Udvælgelsespanelet sikrer, at personer med et af disse sprog som modersmål ikke opnår uberettigede fordele.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=DA.

(10)  Europa-Parlamentet og Rådet drøfter i øjeblikket Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, »EU's cybersikkerhedsagentur«, om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi (»forordningen om cybersikkerhed«). Kommissionens forslag skal fastholde hjemstedsaftalen som faststat i afgørelse 2004/97/EF/Euratom om fastlæggelse af hjemstedet for visse af Den Europæiske Unions kontorer og agenturer og varigheden af den administrerende direktørs mandat i henhold til forordning (EU) nr. 526/2013 om ENISA.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=DA.

(12)  Justeringskoefficienten for løn og pension for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union er for Grækenlands vedkommende fastsat til 79,9 % med virkning fra den 1. juli 2017. Denne koefficient revideres årligt.

(13)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41.

(14)  EUT L 29 af 3.2.2004, s. 15.

(15)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.