28.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 225/53


Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020

(Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2018) 568)

(2018/C 225/06)

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi iværksætter hermed følgende fire indkaldelser af forslag med henblik på at yde støtte til projekter i overensstemmelse med de prioriteringer og mål, der er fastlagt i 2018-arbejdsprogrammet for transeuropæiske telenet under Connecting Europe-faciliteten for perioden 2014-2020.

Der indkaldes forslag inden for følgende fire områder:

 

CEF-TC-2018-4: e-sundhed

 

CEF-TC-2018-4: e-indkøb

 

CEF-TC-2018-4: Den europæiske e-justice-portal

 

CEF-TC-2018-4: Den europæiske onlinetvistbilæggelsesplatform (ODR)

Det samlede vejledende budget for forslag, der udvælges som led i disse fire indkaldelser, er på i alt 12,4 mio. EUR.

Fristen for indsendelse af forslag som led i disse fire indkaldelser er den 22. november 2018.

Dokumentation vedrørende de enkelte indkaldelser findes på Connecting Europe-facilitetens websted:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals