9.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 90/37


BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/215/S

DIREKTØR (M/K) (Ansættelsesgruppe AD, lønklasse 14)

GENERALDIREKTORATET FOR SIKKERHED OG BESKYTTELSE — DIREKTORATET FOR STRATEGI OG RESSOURCER

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Ledig stilling

I henhold til afgørelse fra Europa-Parlamentets formand indkaldes ansøgninger til en stilling som direktør  (1) (AD, lønklasse 14) i Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse — Direktoratet for Strategi og Ressourcer, på grundlag af artikel 29, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (2) (i det følgende benævnt »vedtægten«).

Denne udvælgelsesprocedure, som har til formål at udvide ansættelsesmyndighedens valgmuligheder, gennemføres sideløbende med den interne og den interinstitutionelle procedure for besættelse af ledige stillinger.

Ansættelse sker i lønklasse AD 14 (3). Den månedlige grundløn er på 14 303,51 EUR. Grundlønnen, som beskattes med en EU-skat, men ikke er underkastet national beskatning, vil i henhold til vedtægten i visse tilfælde endvidere blive forhøjet med tillæg.

Ansøgernes opmærksomhed henledes på, at denne stilling er omfattet af de interne bestemmelser om mobilitetspolitikken, som Europa-Parlamentets Præsidium vedtog den 15. januar 2018.

Stillingen kræver, at den pågældende står til rådighed og varetager omfattende interne og eksterne forbindelser, herunder med Europa-Parlamentets medlemmer. Desuden indebærer stillingen hyppige tjenesterejser til Europa-Parlamentets arbejdssteder og uden for disse.

2.   Tjenestested

Bruxelles. Stillingen kan blive overført til et af Europa-Parlamentets andre arbejdssteder.

3.   Lige muligheder

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

4.   Stillingsbeskrivelse

Højt kvalificeret tjenestemand, der inden for rammerne af retningslinjer og afgørelser fra Parlamentets ledelse og generaldirektøren skal varetage følgende arbejdsopgaver (4):

ansvar for planmæssig drift af en større administrativ enhed i Europa-Parlamentets Generalsekretariat omfattende et antal mindre enheder, der dækker direktoratets arbejdsområder

ledelse, igangsætning, motivering og koordinering af flere hold af ansatte; optimeret anvendelse af enhedens ressourcer med fokus på kvaliteten af den ydede service (organisation, forvaltning af menneskelige og budgetmæssige ressourcer, innovation osv.) inden for de relevante aktivitetsområder

planlægning af direktoratets virksomhed (fastlæggelse af mål og strategier), ansvar for at træffe de afgørelser, som er nødvendige for at nå de fastsatte mål, evaluering af tjenesteydelserne med henblik på at sikre deres kvalitet

rådgivning af generaldirektøren, Generalsekretariatet og Parlamentets medlemmer inden for de relevante arbejdsområder

samarbejde med Generalsekretariatets forskellige direktorater, repræsentation af Parlamentet og forhandling af kontrakter eller aftaler inden for de relevante arbejdsområder

forvaltning og realisering af specifikke projekter, som kan medføre et finansielt ansvar

varetagelse af hvervet som anvisningsberettiget.

5.   Adgangsbetingelser

Adgang til denne udvælgelsesprocedure har ansøgere, som ved ansøgningsfristens udløb opfylder følgende betingelser:

a)   Almindelige betingelser

Ansøgeren skal opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 28 i vedtægten, dvs.:

være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b)   Særlige betingelser

i)   Nødvendige eksamens- eller kvalifikationsbeviser og faglig erfaring

Afsluttet universitetsuddannelse, hvis normerede studietid er mindst fire år

eller

afsluttet universitetsuddannelse, hvis normerede studietid er mindst tre år, samt mindst et års relevant erhvervserfaring (5)

mindst 12 års erhvervserfaring, der er erhvervet efter opnåelse af ovennævnte kvalifikationer, heraf mindst seks år i en ledende stilling

ii)   Kvalifikationskrav

Indgående almenviden om EU-forhold

indgående forståelse af de politiske udfordringer på internt, nationalt og internationalt plan

indgående kendskab til traktaterne

særdeles god forståelse af de forskellige kulturer, der er repræsenteret i EU-institutionerne

indgående kendskab til Europa-Parlamentets Generalsekretariats struktur, organisation, arbejdsmiljø og aktører

indgående kendskab til Europa-Parlamentets forretningsorden, de lovgivningsmæssige procedurer og institutionens interne bestemmelser og forretningsgang

indgående kendskab til tjenestemandsvedtægten samt til fortolkning heraf og de deraf afledte normer

indgående kendskab til finansforordningen, der finder anvendelse på Unionens almindelige budget, og til dens gennemførelsesbestemmelser, Europa-Parlamentets interne bestemmelser og andre dertil knyttede tekster

indgående kendskab til administration (HR-området, forvaltning, budget, finanser, IT, juridiske aspekter osv.)

indgående kendskab til ledelsesteknik.

iii)   Sprogkundskaber

Der kræves indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (6) og særdeles godt kendskab til mindst et andet af disse sprog.

Det Rådgivende Udvalg vil tage kendskab til andre af EU's officielle sprog i betragtning.

iv)   Kompetencer

Strategiske evner

ledelsesevner

problemforegribende kompetencer

hurtig reaktionsevne

stringens

kommunikationsevner.

6.   Udvælgelsesprocedure

For at lette ansættelsesmyndighedens valg vil Det Rådgivende Udvalg for Udnævnelse af Højtstående Tjenestemænd opstille en liste over ansøgere og forelægge Europa-Parlamentets Præsidium en række navne på personer, som bør indkaldes til samtale. Præsidiet træffer afgørelse om denne liste; udvalget forestår samtalerne og forelægger sin endelige rapport for Præsidiet til afgørelse. Præsidiet kan i denne forbindelse høre ansøgerne.

7.   Indgivelse af ansøgning

Ansøgningsfristen udløber den

23. marts 2018 kl. 12.00 belgisk tid.

Ansøgerne bedes, udelukkende via elektronisk post, sende et motivationsbrev i PDF-format (stilet til »Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen« og mærket »Avis de recrutement numéro PE/215/S«) og et curriculum vitæ i Europass-format (7) med stillingsopslagets reference (PE/215/S) anført i emnefeltet til følgende adresse:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

E-mailens afsendelsesdato og -tidspunkt gælder som bevis.

Ansøgerne skal sikre sig, at de scannede dokumenter kan læses.

Opmærksomheden henledes på, at ansøgere, der indkaldes til samtale, på datoen for samtalen blot skal fremlægge dokumentation for deres uddannelse, erhvervserfaring og nuværende hverv i form af kopier eller fotokopier  (8) . De indsendte dokumenter vil ikke blive returneret til ansøgerne.

De personlige oplysninger, som ansøgerne forelægger som led i denne udvælgelsesprocedure, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 (9).


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn, og omvendt.

(2)  Jf. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(3)  Tjenestemanden indplaceres ved ansættelsen i henhold til bestemmelserne i artikel 32 i vedtægten for tjenestemænd.

(4)  De primære arbejdsopgaver fremgår af bilaget.

(5)  Der tages ikke hensyn til dette års erhvervserfaring i forbindelse med vurderingen af den i nedenstående led krævede erhvervserfaring.

(6)  Den Europæiske Unions officielle sprog er: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Gælder ikke ansøgere, som ved ansøgningsfristens udløb er ansat i Europa-Parlamentet.

(9)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

GENERALDIREKTORATET FOR SIKKERHED OG BESKYTTELSE

DIREKTORATET FOR STRATEGI OG RESSOURCER

VIGTIGSTE OPGAVER

(Direktoratet består af 195 ansatte: 60 tjenestemænd, 0 midlertidigt ansatte og 135 kontraktansatte)

Ansvar for ledelse, samordning, udveksling af oplysninger og igangsætning af arbejdet i direktoratets enheder

Varetagelse af funktionen som anvisningsberettiget ved subdelegation

Bidrag til fastsættelsen af mål og strategier på sikkerhedsområdet samt de relevante tjenestegrenes gennemførelse heraf

Ansvar for og vedtagelse af en specifik personalepolitik, der er tilpasset generaldirektoratets særlige behov, med optimering af de menneskelige ressourcer opdelt efter aktivitetssektor, grund- og efteruddannelse af personalet, planlægning af sikkerheds- og akkrediteringspersonalets arbejde

Ansvar for løbende at finde passende løsninger på de sikkerhedsmæssige krav vedrørende tjenesterne for risikoforebyggelse og fjernovervågning af bygninger og tekniske installationer

Ansvar for den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af generaldirektoratets kontrakter, programmering og udbud

Ansvar for installation, drift og vedligeholdelse af institutionens fysiske sikkerhedssystemer på de tre arbejdssteder — og at forsyne institutionen med et moderne koncept og en moderne teknologi på sikkerhedsområdet ved at sikre systemets løbende drift (iPACS — »Integrated Parliament Access Control«)

Gennemførelse af Præsidiets afgørelser om forbedring af beskyttelsesniveauet for alle Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder såvel som etablering af eksterne sikkerhedszoner omkring disse bygninger

Vurdering, tilpasning og harmonisering af sikkerhedsforanstaltningerne i Europa-Parlamentets forbindelseskontorer i medlemsstaterne

Ansvar for sekretariatet for »Security Management Steering Committee« og styring af »Network of Security Correspondants«.

DISPATCHING-ENHEDEN

Ansvar for driften døgnet rundt samt for opfølgning og feedback om alle aspekter vedrørende almen sikkerhed og brandsikkerhed, idet samme foranstaltninger træffes på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder

Støtte til medlemmerne, personalet, delegationerne og de besøgende i samarbejde med enhederne for sikkerhed og forebyggelse i arbejdstiden

Ansvar for varetagelsen af generelle sikkerheds- og brandsikkerhedsfunktioner uden for almindelig arbejdstid (om natten, i weekender og på helligdage) i Bruxelles og Strasbourg; forvaltning af dossieret om internalisering i Luxembourg, samtidig med at sikkerhedsfirmaets arbejde fortsat overvåges

Sikring af en fremragende kommunikation og et proaktivt samarbejde med direktorat A og B i GD SAFE og forskellige berørte tjenester i institutionen (Protokolenheden, Lægetjenesten, Enheden for Forvaltning af Infrastruktur osv.)

Realtidstilpasning af sikkerhedsforanstaltningerne til institutionens behov i enhver krisesituation, der forhindrer Europa-Parlamentets tjenestegrene i at fungere hensigtsmæssigt, samt sikring af en effektiv samordning af de involverede tjenester og kommunikationen med de nationale redningskorps og sikkerhedstjenester

Indsamling, behandling og klassificering af oplysninger; udarbejdelse af passende løsninger, samordning af foranstaltninger og opfølgning heraf; feedback til de berørte tjenestegrene

Assistance med at afhjælpe hændelser og/eller løse konfliktsituationer i Europa-Parlamentets bygninger via kommando- og kontrolrummet.

PERSONALE- OG PLANLÆGNINGSENHEDEN

Ansvar for den årlige planlægning for mere end 700 kolleger i GD SAFE samt udvikling af synergier med de operationelle tjenester og navnlig »Need to Know«-cellen med henblik på at dække alle institutionens behov for sikkerhed, alt efter Parlamentets aktiviteter, og også at sikre balancen mellem personalets arbejdsliv og privatliv. Udvikling af IT-planlægningsredskaber for at imødekomme institutionens krav med hensyn til kapacitet, fleksibilitet og gennemsigtighed

Udvikling og gennemførelse af GD SAFE's nye personaleforvaltningspolitik; ansvar for forvaltning af de menneskelige ressourcer i generaldirektoratet: tjenestemænds og øvrige ansattes karriere (udvælgelsesprøver, ansættelse, bedømmelse, mobilitet, eksterne aktiviteter, fratrædelser, pension, godtgørelser osv.), arbejdsvilkår, stillinger i stillingsfortegnelsen (opnormeringer af stillinger, Ringbook-bevægelser osv.) samt generaldirektoratets budgettildelinger (tjenesterejser, kontraktansatte, vikarer, kurser)

Udvikling af et professionaliseringsprogram til sikkerhedspersonalet og forvaltningen af talenter med særlig fokus på behovene hos GD SAFE. Indførelse af et integreret styringsinstrument til kompetenceudvikling. Fastsættelse af uddannelsesbehovene i generaldirektoratet for at sikre tilegnelse af nye sikkerhedskompetencer og -teknikker og opfylde sikkerhedskravene i Europa-Parlamentet. Udarbejdelse af en uddannelsesplan for generaldirektoratet og sikring af, at den gennemføres korrekt med henblik på at opfylde uddannelsesmålene

Gennemførelse af trivselspolitikken i GD SAFE med henblik på at sikre de ansatte de bedst mulige arbejdsvilkår i overensstemmelse med de gældende regler. Færdiggørelse af et overblik over benyttelsen af kontorer i GD SAFE, forvaltning af fast ejendom, udstyr og den årlige levering af tjenestebeklædning og beskyttelsesdragter til de 700 ansatte og koordinatorer.

BUDGETENHEDEN

Ansvar for budgetforvaltningen, dvs. samordning, supplerende foranstaltninger, rådgivning og bistand til tjenesten med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af GD SAFE's budget; ansvar for den budgetmæssige overvågning af udførelsen af kontrakter og/eller ordrer (forberedelse og opfølgning af forpligtelses- og betalingsdossiererne og forvaltning af formålsbestemte indtægter). Regulering af sikkerhedsudgifterne i Europahusene; ansvar for kontakter og korrespondance med kontrahenter; udarbejdelse af indtægtsordrer og momsfritagelser

Ansvar for indkøb og kontraktforvaltning, dvs. samordning, supplerende foranstaltninger, rådgivning og bistand til alle GD SAFE's operationelle afdelinger med henblik på at garantere den korrekte årlige programmering af GD's indkaldelser af bud og opfølgningen heraf; udarbejdelse af udbudsmateriale, iværksættelse af udbudsprocedurer (herunder via eTendering), forvaltning og overvågning af offentlige indkøb frem til tildelingen af kontrakter; overvågning af gennemførelsen af kontrakter og tillægskontrakter

Ansvar for forudgående kontrol af udbudsprocedurer og alle budgetmæssige foranstaltninger, forskriftsmæssig førelse af formuefortegnelsen (ELS) og opbevaring af alle relevante dokumenter og budgetmæssige akter og dokumenter i forbindelse med procedurer for offentlige indkøb

Udfærdigelse af de periodiske og årlige aktivitetsrapporter, besvarelse af budgetbeslutninger og Parlamentets spørgeskemaer (BUDG- og CONT-udvalgene) samt budgetkontrolorganer (den interne revisor, Revisionsretten osv.); overvågning af »minimumsstandarder for intern kontrol«, herunder følsomme stillinger og Risk Register

Ansvar for den budgetmæssige overvågning og håndhævelse af eventuelle omkostninger som følge af aftalememorandummet (Memorandum of Understanding) i alle Europa-Parlamentets kontrakter; repræsentation af GD SAFE i arbejdsgrupperne FMP, InterDG Steering Group Finance og EMAS (herunder arbejdsgruppen om grønne offentlige indkøb og Waste Committee), GIDOC, GEDA Steering Committee og FMS.

ENHEDEN FOR TEKNOLOGI OG INFORMATIONSSIKKERHED

Ansvar for installation, drift og vedligeholdelse af de fysiske sikkerhedssystemer på de tre arbejdssteder (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg)

Sikring af driften af IKT-systemer, IT-support og udvikling af informationssystemer

Ansvar for gennemførelse og planlægning af indkøb og budgetgennemførelse for de teknologiske systemer og den fysiske sikkerhed

Ansvar for overvågning af anlæg og systemer til fysisk sikkerhed i EP's forbindelseskontorer i samarbejde med de andre involverede instanser

Ansvar for udarbejdelse, forvaltning og kontrol af gennemførelsen af informationssikkerhedspolitikken.