28.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 368/6


Indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter vedrørende arbejdsprogrammet for 2018-2020 for Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) og arbejdsprogrammet for 2018 om forsknings- og uddannelsesprogrammet for det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), der supplerer Horisont 2020

(2017/C 368/05)

Herved bekendtgøres indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter vedrørende arbejdsprogrammet for 2018-2020 for Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) og arbejdsprogrammet for 2018 om forsknings- og uddannelsesprogrammet for det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), der supplerer Horisont 2020.

Kommissionen har vedtaget to arbejdsprogrammer ved beslutning C(2017) 7123 og beslutning C(2017) 7124 den 27. oktober 2017, som indeholder indkaldelse af forslag og dertil knyttede aktiviteter.

Dette forudsætter, at de bevillinger, der er afsat i budgetforslaget af budgetmyndigheden for de tilsvarende år, er til rådighed, eller hvis budgettet for et bestemt år ikke er blevet vedtaget, som det fremgår af ordningen med foreløbige tolvtedele.

Disse arbejdsprogrammer, inklusive tidsfrister og budgetter for aktiviteterne, kan fås via deltagerportalen (adressen http://ec.europa.eu/research/participants/portal), som også indeholder nærmere oplysninger om indkaldelserne og de dertil knyttede aktiviteter samt vejledning til ansøgerne om, hvordan forslagene skal indgives. Alle disse oplysninger ajourføres efter behov på samme deltagerportal.

På nuværende tidspunkt kan man kun indsende forslag til emner for 2018 i indkaldelsen, som man kan finde på deltagerportalen. Oplysninger om hvornår man kan indsende forslag til emner for 2019 og 2020, kan man finde på et senere tidspunkt på deltagerportalen.