10.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/7


INDKALDELSE AF FORSLAG

Støtte til informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik 2018

(2017/C 339/07)

1.   INDLEDNING — BAGGRUND

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 and (EF) nr. 485/2008 (1).

Indkaldelsen er ligeledes baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2) som ændret (i det følgende benævnt »finansforordningen«) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (3) som ændret (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelser«).

Indkaldelsen vedrører forslag til informationsforanstaltninger som omhandlet i artikel 45 i forordning (EU) nr. 1306/2013, der skal finansieres via bevillinger på 2018-budgettet.

En informationsforanstaltning er en selvstændig, sammenhængende aktivitet med eget budget.

2.   MÅL, TEMA(ER) OG MÅLGRUPPE

2.1.   Mål

Det overordnede mål med indkaldelsen er at skabe tillid inden for Den Europæiske Union og blandt alle borgere, uanset om de er landbrugere eller ej. Den fælles landbrugspolitik er en politik for alle EU-borgere, og de fordele, den giver borgerne, skal klart påvises. De centrale emner og budskaber skal være helt i overensstemmelse med Kommissionens retlige forpligtelse til at gennemføre informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik, jf. artikel 45 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Hvad angår den brede offentlighed er målet at øge bevidstheden om EU's støtte til landbrug og udvikling af landdistrikter gennem den fælles landbrugspolitik.

For interessenterne er målet at indlede en dialog (navnlig med landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikter) med henblik på videreformidling af oplysninger om den fælles landbrugspolitik i deres hjemregioner og i den brede offentlighed.

2.2.   Tema

Forslaget om informationsforanstaltninger skal vise, hvordan den fælles landbrugspolitik fortsat bidrager til at opfylde Kommissionens politiske prioriteter.

Det skal afspejle, at den fælles landbrugspolitik er en politik for alle borgere i Den Europæiske Union, at den på mange måder bidrager til deres liv og er med til at skabe tillid inden for EU og blandt borgerne, uanset om de er landbrugere eller ej.

Forslagene bør udtrykkeligt omfatte den fælles landbrugspolitiks bidrag til at:

sætte nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer i landdistrikter og bevare levedygtige landdistrikter i hele EU

fremme viden, innovation og digitalisering i landbrugssektoren

forbedre den miljømæssige bæredygtighed og modstandsdygtigheden over for klimaændringer

styrke generationsskiftet og landområdernes samfundsøkonomiske struktur

sikre et rimeligt udbytte for landbrugerne i hele landbrugsfødevarekæden for at sikre en levedygtig europæisk landbrugsproduktion og fremtiden for familielandbrugsmodellen

fremme sunde spisevaner hos børn og voksne gennem forbrug af sikre kvalitetsfødevarer, der stammer fra bæredygtig produktion, og distribution af landbrugsprodukter via EU-skoleordningen som et vigtigt bidrag til Kommissionens initiativ om sund livsstil.

2.3.   Målgruppe

Målgruppen for temaet i afsnit 2.2 er den brede offentlighed (med særlig vægt på unge mennesker i byområderne) og/eller landbrugere og andre parter, der er aktive i landdistrikterne.

Mere specifikt er der tale om:

Skolebørn, lærere og universitetsstuderende: Der bør anvendes nye tilgange til at komme i kontakt med unge mennesker og gøre dem opmærksomme på den fælles landbrugspolitik og på denne politiks bidrag på en række områder, f.eks. udfordringerne i forbindelse med klimaændringer, fødevarer, sund kost af høj kvalitet som livsstilsvalg, også i relation til den nye EU-skoleordning for mælk, frugt og grøntsager, som trådte i kraft den 1. august 2017.

Den brede offentlighed: Der skal i højere grad være fokus på, hvordan den fælles landbrugspolitik bidrager til at tackle de (forkerte) opfattelser af den europæiske landbrugspolitik og den rolle, landbruget spiller i samfundet, i stedet for det politiske indhold. Der skal også skabes en større forståelse for landbrugsfødevaresektorens enorme bidrag til EU's samlede økonomi.

Interessenter: Det skal sikres, at der er større bevidsthed om, hvordan den fælles landbrugspolitik bidrager til den økonomiske vækst i landdistrikterne, navnlig for så vidt angår SMV'er. Det bidrag, der ydes gennem programmerne for udvikling af landdistrikter, skal fremhæves, og det skal oplyses, at EU herigennem investerer næsten 100 mia. EUR i perioden 2014-2020 til udvikling af EU's landdistrikter. Det skal også understreges, at der ydes støtte til bæredygtig produktion og andre foranstaltninger, der vil bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne.

3.   VEJLEDENDE TIDSPLAN

 

Etaper

Dato og tidspunkt

a)

Offentliggørelse af indkaldelsen

Oktober 2017

b)

Frist for indgivelse af ansøgninger

15. december 2017

c)

Evalueringsperiode

Februar 2018

d)

Information til ansøgere

Marts 2018

e)

Undertegnelse af tilskudsaftaler

April 2018

Informationsforanstaltningerne må have en maksimal varighed på 12 måneder.

4.   DISPONIBELT BUDGET

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansiering af informationsforanstaltningerne, er på 4 000 000 EUR.

Det maksimale støttebeløb er på 500 000 EUR.

Dette beløb forudsætter, at de bevillinger, der fremgår af udkastet til budget for 2018, er til rådighed, efter at budgetmyndigheden har vedtaget budgettet for 2018, eller hvad der er fastsat i de foreløbige tolvtedele.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler.

5.   KRAV TIL ANTAGELIGHED

Ansøgninger skal indsendes inden den i afsnit 3 fastsatte frist (se afsnit 14 for adresse).

Ansøgninger skal indgives skriftligt (se afsnit 14) ved brug af de ansøgningsskemaer, der findes på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ansøgninger skal udarbejdes på et af EU's officielle sprog. For at fremskynde sagsbehandlingen opfordres ansøgerne imidlertid til at indsende deres ansøgning på engelsk, fransk eller tysk.

Ansøgere (herunder virksomheder, der betragtes som én afgiftspligtig person) må kun indsende én ansøgning til denne indkaldelse af forslag.

Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan ansøgningen afvises.

6.   KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE

6.1.   Hvem kan ansøge?

Ansøgeren (og eventuelle tilknyttede enheder) skal være en juridisk enhed, der er etableret i en EU-medlemsstat.

Enheder, der ikke er juridiske personer i henhold til gældende national lovgivning, kan være tilskudsberettigede ansøgere, hvis deres repræsentanter har beføjelser til at påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne og kan garantere samme beskyttelse af Unionens finansielle interesser som juridiske personer.

Der skal indgives støttedokumenter sammen med ansøgningsskemaet.

Fysiske personer samt enheder, der udelukkende er etableret med henblik på gennemførelse af en informationsforanstaltning inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag, er ikke tilskudsberettigede ansøgere.

Eksempler på tilskudsberettigede organisationer:

nonprofitorganisationer (private eller offentlige)

offentlige myndigheder (nationale, regionale, lokale)

europæiske organisationer

universiteter

uddannelsesinstitutioner

forskningscentre

private virksomheder (f.eks. virksomheder, der arbejder med kommunikationsmedier).

Tilknyttede enheder

Juridiske enheder, der har en retlig eller finansiel forbindelse til ansøgerne, der hverken er begrænset til informationsforanstaltningen eller etableret udelukkende med henblik på gennemførelsen af denne (f.eks. medlemmer af netværk, sammenslutninger, fagforeninger), kan deltage i informationsforanstaltningen som en tilknyttet enhed og anmelde tilskudsberettigede omkostninger i henhold til afsnit 11.2.

Den retlige og finansielle forbindelse bør hverken være begrænset til informationsforanstaltningen eller udelukkende etableret med henblik på dens gennemførelse. Det betyder, at tilknytningen skal eksistere uafhængigt af tilskudstildelingen; den skal eksistere inden indkaldelsen af forslag og forblive gyldig efter afslutningen af informationsforanstaltningen.

Der findes tre former for retlig og finansiel forbindelse, der definerer en tilknytning:

i)

Kontrol som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EF (4).

Enheder, der er tilknyttet en tilskudsmodtager, kan derfor være:

Enheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af tilskudsmodtageren (datterselskaber). De kan også være kontrolleret af en enhed, som tilskudsmodtageren kontrollerer (datterdatterselskaber), og det samme gælder for andre kontrolniveauer.

Enheder, der direkte eller indirekte kontrollerer tilskudsmodtageren (moderselskaber). På samme måde kan der være tale om enheder, der kontrollerer en enhed, som kontrollerer tilskudsmodtageren.

Enheder under samme direkte eller indirekte kontrol som tilskudsmodtageren (søsterselskaber).

ii)

Medlemskab, dvs. tilskudsmodtageren er retligt defineret som f.eks. et netværk, en sammenslutning eller en forening, hvori de foreslåede tilknyttede enheder også deltager, eller tilskudsmodtageren deltager i den samme enhed (f.eks. netværk, sammenslutning, forening) som de foreslåede tilknyttede enheder.

iii)

Særlige tilfælde: offentlige enheder og offentligt ejede enheder

Offentligt ejede enheder og offentlige enheder (enheder etableret som sådan ifølge national, europæisk eller international ret) betragtes ikke altid som tilknyttede enheder (f.eks. offentlige universiteter eller forskningscentre).

Begrebet tilknytning i den offentlige sektor dækker:

De forskellige niveauer i den administrative struktur, hvis der er tale om decentral forvaltning (f.eks. nationale, regionale eller lokale ministerier (i tilfælde af selvstændige juridiske enheder)), kan betragtes som tilknyttet staten.

Et offentligt organ etableret af en offentlig myndighed med et administrativt formål, og som den offentlige myndighed kontrollerer. Denne betingelse skal efterprøves på grundlag af vedtægterne eller andre akter om oprettelse af det offentlige organ. Det betyder ikke nødvendigvis, at det offentlige organ finansieres helt eller delvist over det offentlige budget (f.eks. nationale skoler tilknyttet staten).

Følgende er ikke enheder, der er tilknyttet en tilskudsmodtager:

Enheder, der har indgået en (indkøbs)kontrakt eller en underentreprisekontrakt med tilskudsmodtageren, handler som koncessionshavere eller delegerede for offentlige tjenester for tilskudsmodtageren.

Enheder, der modtager finansiel støtte fra tilskudsmodtageren.

Enheder, der samarbejder regelmæssigt med tilskudsmodtageren på grundlag af et aftalememorandum eller deling af visse aktiver.

Enheder, der har undertegnet en konsortieaftale inden for rammerne af tilskudsaftalen.

Enheder, der har undertegnet en samarbejdsaftale om twinningprojekter.

Hvis tilknyttede enheder deltager i en informationsforanstaltning, skal ansøgningen:

angive sådanne tilknyttede enheder i ansøgningsskemaet

indeholde den skriftlige aftale med de tilknyttede enheder

indeholde støttedokumenter, der gør det muligt at kontrollere, at de tilknyttede enheder opfylder kriterierne for tilskudsberettigelse og ikkeudelukkelse.

Med henblik på at vurdere om ansøgeren er tilskudsberettiget, skal følgende støttedokumenter vedrørende ansøgeren og de tilknyttede enheder vedlægges:

privatretlig enhed: uddrag fra den officielle tidende, kopi af vedtægterne, uddrag af handels- eller selskabsregistret, kopi af bevis for momspligt (hvis selskabsregisternummer og momsnummer er identiske, som i visse lande, kræves kun et af disse dokumenter)

uoffentligretlig enhed: kopi af beslutningen, afgørelsen eller et andet officielt dokument om oprettelse af den offentligretlige enhed

enheder, der ikke er juridiske personer: dokumenter, hvoraf det fremgår, at deres repræsentant/repræsentanter har beføjelse til at påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne.

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for tilskudsberettigelse skal være opfyldt for hele tilskudsperioden. Hvis Det Forenede Kongerige træder ud af EU i løbet af tilskudsperioden uden at der er indgået en aftale med EU, der sikrer, at ansøgere fra det Forenede Kongerige også fremover kan ansøge om støtte, vil de ikke længere modtage EU-finansiering (ej heller, hvor det er muligt, ved fortsat deltagelse), eller de må forlade projektet i henhold til artikel II.17 i tilskudsaftalen (Ophævelse af aftalen fra Kommissionens side).

6.2.   Tilskudsberettigede aktiviteter og gennemførelsesperiode

A.

Informationsforanstaltningerne bør omfatte en eller flere aktiviteter, f.eks. (listen er ikke udtømmende):

produktion og distribution af multimediemateriale eller audiovisuelt materiale

produktion og distribution af trykt materiale (publikationer, plakater osv.)

oprettelse af online- og sociale netværksredskaber

mediebegivenheder

konferencer, seminarer, workshopper (helst webstreamet) og analyser af forhold vedrørende den fælles landbrugspolitik

arrangementer af typen »landbruget kommer til byen«, der kan hjælpe med at forklare landbrugets betydning for befolkningen i byen

arrangementer af typen »åbent hus i landbruget«, der skal vise landbrugets rolle for borgerne (f.eks. bedste praksis, innovationsprojekter)

faste eller mobile udstillinger eller informationsstande.

B.

Informationsforanstaltningerne skal gennemføres:

på tværregionalt eller nationalt plan

på europæisk plan (i mindst to medlemsstater).

C.

Der kan ikke ydes tilskud til:

foranstaltninger, der er omfattet af en lovmæssig forpligtelse

foranstaltninger, hvortil der ydes EU-støtte over en anden budgetpost

generalforsamlinger eller vedtægtsbestemte møder

finansiel støtte til tredjemand.

D.

Vejledende gennemførelsesperiode for informationsforanstaltningerne:

Den vejledende gennemførelsesperiode for informationsforanstaltningerne er fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2019.

Informationsforanstaltningernes maksimale varighed er 12 måneder.

7.   UDELUKKELSESKRITERIER

7.1.   Udelukkelse

Den ansvarsberettigede udelukker en ansøger fra deltagelse i indkaldelsen af forslag, hvis:

a)

ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, hvis denne er under tvangsakkord uden for konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love eller administrative bestemmelser

b)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor denne er etableret, lovgivningen i det land, hvor den anvisningsberettigede befinder sig, eller lovgivningen i det land, hvor kontrakten skal gennemføres

c)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt gældende love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, som ansøgeren hører under, eller har begået fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed, herunder navnlig følgende:

i)

forsætlig eller på grund af forsømmelighed forkert afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse

ii)

indgåelse af aftaler med andre ansøgere med det formål at forvride konkurrencen

iii)

krænkelse af intellektuel ejendomsret

iv)

forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos Kommissionen i løbet af tildelingsproceduren

v)

forsøg på at indhente fortrolige oplysninger om proceduren, der kan give vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren

d)

det ved en endelig dom er fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende forhold:

i)

svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995

ii)

bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA (5) samt bestikkelse som defineret i lovgivningen i det land, hvor den ordregivende myndighed befinder sig, det land, hvor ansøgeren er etableret, eller det land, hvor kontrakten skal gennemføres

iii)

deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA (6)

iv)

hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (7)

v)

terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA (8) og anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte afgørelses artikel 4

vi)

børnearbejde eller andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU (9)

e)

ansøgeren har udvist betydelige mangler i opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse, som finansieres over Unionens budget, og som har medført afslutning af kontrakten før aftalt tid, anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner, eller som er blevet opdaget efter inspektioner, revisioner eller undersøgelser gennemført af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten

f)

det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (10)

g)

hvis ansøgeren i tilfælde af alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, svig, bestikkelse, andre kriminelle handlinger, betydelige mangler i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller uregelmæssigheder er underlagt:

i)

faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af Revisionsretten, OLAF eller den interne revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er foretaget af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-agenturs eller et EU-organs ansvarsberettigede eller under dennes ansvar

ii)

ikkeendelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at kontrollere anvendelsen af standarder for erhvervsetik

iii)

afgørelser, som træffes af ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond eller internationale organisationer

iv)

Europa-Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens konkurrenceregler eller en national kompetent myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens eller national konkurrenceret

v)

afgørelser om udelukkelse truffet af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-agenturs eller et EU-organs ansvarsberettigede.

7.2.   Korrigerende foranstaltninger

Hvis en ansøger erklærer, at denne befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er anført ovenfor (se afsnit 7.4), skal det med henblik på at påvise ansøgernes pålidelighed anføres, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen. Disse kan omfatte tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge yderligere forekomster, skadeserstatning eller bøder. Den relevante dokumentation, der dokumenterer de trufne afhjælpende foranstaltninger, vedlægges som bilag til erklæringen. Dette gælder ikke for situationer, der er nævnt i afsnit 7.1, litra d).

7.3.   Udelukkelse fra deltagelse i indkaldelsen af forslag

Den ansvarsberettigede tildeler ikke noget tilskud til ansøgere, som:

a)

befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i henhold til afsnit 7.1

b)

har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at afgive disse oplysninger

c)

tidligere har været involveret i udarbejdelsen af udbudsdokumenter, når dette medfører en konkurrencefordrejning, som der ikke på anden måde kan rettes op på.

De samme udelukkelseskriterier gælder for tilknyttede enheder.

Ansøgere eller tilknyttede enheder kan om nødvendigt pålægges administrative og finansielle sanktioner, hvis de har afgivet urigtige oplysninger.

7.4.   Støttedokumenter

Ansøgere og tilknyttede enheder skal underskrive en erklæring på tro og love om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 106, stk. 1 og 2, og artikel 107, i finansforordningen, idet de skal udfylde de relevante skemaer, der er knyttet til ansøgningsskemaet til indkaldelsen af forslag, som findes på: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Denne forpligtelse kan opfyldes på en af følgende måder:

i)

ansøgeren underskriver en erklæring i sine tilknyttede enheders navn og på deres vegne, ELLER

ii)

ansøgeren og de tilknyttede enheder underskriver hver især en erklæring i eget navn.

8.   UDVÆLGELSESKRITERIER

8.1.   Finansiel kapacitet

Ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele tilskudsperioden, og de skal bidrage til finansieringen heraf. Ansøgernes finansielle kapacitet vil blive bedømt på grundlag af de støttedokumenter, der skal vedlægges ansøgningen:

a)

Tilskud af beskedent omfang (≤ 60 000 EUR):

en erklæring på tro og love

b)

Tilskud > 60 000 EUR:

en erklæring på tro og love og

ENTEN

resultatopgørelsen såvel som balancen for det seneste afsluttede regnskabsår

for nyligt oprettede enheder: en forretningsplan, som kan erstatte ovennævnte dokumenter

ELLER

den tabel, der fremgår af ansøgningsskemaet, udfyldt med de relevante obligatoriske regnskabsmæssige oplysninger med henblik på beregning af nøgletallene som angivet i skemaet.

På grundlag af disse dokumenter kan den ansvarlige anvisningsberettigede, hvis denne finder, at den finansielle kapacitet er svag:

anmode om supplerende oplysninger.

Hvis den ansvarlige anvisningsberettigede finder, at den finansielle kapacitet er utilstrækkelig, bliver ansøgningen afvist.

8.2.   Operationel kapacitet

Ansøgerne skal have den faglige kompetence og de kvalifikationer, der er nødvendige for at gennemføre den foreslåede informationsforanstaltning. Ansøgerne skal derfor fremlægge en erklæring på tro og love foruden følgende dokumentation:

CV for de personer, der har hovedansvaret for at forvalte og gennemføre informationsforanstaltningen (eventuelt ledsaget af en liste over relevante udgivelser, hvis der er tale om f.eks. uddannelsesområdet). Især hvad angår projektlederen af informationsforanstaltningen, skal vedkommende have mindst 5 års erfaring fra lignende projekter

organisationens aktivitetsrapporter

en liste over de sidste to års projekter og aktiviteter i tilknytning til politikområdet for den pågældende indkaldelse af forslag eller de informationsforanstaltninger, der skal gennemføres (højst 4 projekter/aktiviteter).

9.   TILDELINGSKRITERIER

Kommunikationsværktøjer og -aktiviteter i relation til informationsforanstaltningen bør være indbyrdes forbundne og indeholde en klar beskrivelse af den overordnede metode og de tilstræbte resultater.

Aktiviteter gennemført i henhold til en informationsforanstaltning skal føre til konkrete resultater inden for foranstaltningens varighed.

Informationsforanstaltningen skal i ansøgningsfasen indeholde oplysninger om de relevante forventede resultater (se ansøgningsskema 3).

Forslaget skal indeholde en liste med relevante indikatorer (kvalitative/kvantitative) til at måle de forventede resultater/virkninger af informationsforanstaltningen (se ansøgningsskema 3).

De tilskudsberettigede ansøgninger evalueres ud fra følgende kriterier:

1.

Foranstaltningens relevans: forudgående analyse af behovene og de specifikke, målbare, opnåelige og relevante mål og foranstaltningens innovative karakter. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

2.

Foranstaltningens produktivitet: tema, budskaber og målgruppe, detaljeret program, tidsplan og metode for efterfølgende evaluering. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

3.

Foranstaltningens produktivitet: omkostningseffektivitet i forhold til de foreslåede ressourcer: (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

4.

Projektforvaltningens kvalitet: kvaliteten af procedurerne og tildelingen af opgaver med henblik på gennemførelsen af den foreslåede foranstaltnings forskellige aktiviteter. (25 point; der skal mindst opnås 12,5 point).

Der tildeles højst 100 point for forslagets kvalitet. Der skal samlet set opnås mindst 60 point, og der kræves mindst 50 % for hvert kriterium.

Kun forslag, der opfylder alle tærskler kan blive opført på prioriteringslisten. Opfyldelse af tærsklerne betyder ikke automatisk medfinansiering.

10.   JURIDISKE FORPLIGTELSER

Hvis Kommissionen beslutter at yde tilskud, vil ansøgeren modtage en tilskudsaftale, som detaljeret beskriver tilskudsbetingelserne samt tilskudsbeløbet i euro, og oplysninger om den procedure, der skal anvendes til formalisering af parternes aftale.

De to kopier af den originale aftale underskrives af tilskudsmodtageren og returneres straks til Kommissionen. Europa-Kommissionen underskriver herefter aftalen.

Bemærk venligst, at ydelse af tilskud ikke medfører nogen rettigheder for de efterfølgende år.

11.   FINANSIELLE BESTEMMELSER

11.1.   Tilskudsberettigede omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger skal opfylde følgende kriterier:

De er afholdt af modtageren.

De er afholdt i løbet af informationsforanstaltningens varighed, bortset fra omkostninger, der er forbundet med endelige rapporter og revisionserklæringer. Den periode, hvori omkostningerne er tilskudsberettigede, løber fra den dag, der er angivet i tilskudsaftalen.

Hvis en tilskudsmodtager kan godtgøre, at det er nødvendigt at påbegynde informationsforanstaltningen, inden aftalen er underskrevet, kan støtteberettigelsesperioden starte, inden der skrives under. Støtteberettigelsesperioden kan under ingen omstændigheder starte før datoen for indsendelsen af tilskudsansøgningen.

De er angivet i budgetoverslaget.

De er nødvendige for gennemførelsen af den informationsforanstaltning, som tilskuddet vedrører.

De kan identificeres og verificeres, og de skal bl.a. være opført i tilskudsmodtagerens regnskaber og fastlagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor tilskudsmodtageren er etableret, og i overensstemmelse med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning.

De opfylder kravene i den gældende skatte- og sociallovgivning.

De er rimelige og berettigede og opfylder kravene til forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og produktivitet.

Tilskudsmodtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning af omkostninger og indtægter vedrørende foranstaltningen og de tilsvarende perioderegnskaber og støttedokumenter.

Ovennævnte kriterier gælder også for omkostninger afholdt af de tilknyttede enheder.

Støtteberettigede omkostninger kan være direkte eller indirekte.

11.1.1.   Støtteberettigede direkte omkostninger

De tilskudsberettigede direkte omkostninger til informationsforanstaltningen er de omkostninger, der —

under overholdelse af ovennævnte betingelser for tilskudsberettigede omkostninger — kan siges at være specifikke for informationsforanstaltningen og direkte knyttet til dens gennemførelse, og som derfor kan henføres direkte hertil:

a)

omkostninger til personale, som har underskrevet en ansættelseskontrakt med tilskudsmodtageren eller et tilsvarende ansættelsesdokument, og som er beskæftiget med informationsforanstaltningen, forudsat at disse omkostninger stemmer overens med modtagerens sædvanlige lønpolitik.

Disse omkostninger vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget. De kan også omfatte yderligere vederlag, herunder betalinger på grundlag af yderligere kontrakter, uanset disse kontrakters art, forudsat at de udbetales konsekvent, når der er behov for den samme form for arbejde eller ekspertise, uafhængigt af den anvendte finansieringskilde.

Omkostningerne til fysiske personer, der arbejder under en kontrakt med modtageren, som ikke er en ansættelseskontrakt, eller som en tredjepart stiller til modtagerens rådighed mod betaling, kan også medtages under sådanne personaleomkostninger, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

den pågældende arbejder under forhold svarende til en ansats (navnlig med hensyn til måden, arbejdet er tilrettelagt på, de opgaver, der udføres, og de steder, hvor de udføres)

ii)

resultatet af arbejdet tilhører modtageren (medmindre andet undtagelsesvis er aftalt) og

iii)

omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostninger til personer, der udfører tilsvarende opgaver under en arbejdskontrakt med modtageren.

De anbefalede metoder til beregning af direkte personaleomkostninger findes i bilaget.

b)

rejseomkostninger og dermed forbundne opholdsudgifter forudsat at disse omkostninger stemmer overens med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for rejser

c)

omkostninger, som følger direkte af krav, der er fastsat i aftalen (formidling af oplysninger, specifik evaluering af informationsforanstaltningen, revisioner, oversættelser, reproduktion), herunder omkostninger til de påkrævede finansielle garantier, forudsat at de tilsvarende tjenesteydelser købes i overensstemmelse med de regler for gennemførelseskontrakter, der er fastsat i støtteaftalen

d)

omkostninger, som følger af underleverancer, forudsat at de specifikke betingelser om underleverancer som fastsat i aftalen er opfyldt

e)

told, skatter og afgifter betalt af tilskudsmodtageren, navnlig moms, forudsat at de indgår i de støtteberettigede direkte omkostninger, og medmindre andet er fastsat i aftalen.

11.1.2.   Tilskudsberettigede indirekte omkostninger (driftsudgifter)

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke er direkte knyttet til gennemførelsen af informationsforanstaltningen, og som derfor ikke direkte kan tilskrives denne.

En fast sats på 7 % af informationsforanstaltningens samlede tilskudsberettigede direkte omkostninger er tilskudsberettiget som indirekte omkostninger, idet det repræsenterer den del af tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, der kan henføres til informationsforanstaltningen.

De indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der konteres under en anden post på budgettet.

Ansøgerne bedes bemærke, at de, hvis de modtager et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-budgettet, ikke kan anmelde indirekte omkostninger for den eller de perioder, der er omfattet af driftstilskuddet, medmindre de kan bevise, at driftstilskuddet ikke dækker nogen af informationsforanstaltningens omkostninger.

For at påvise dette bør modtageren i princippet:

a)

anvende analytisk omkostningsberegning, som gør det muligt at adskille alle omkostninger (herunder driftsomkostninger), som kan henføres til driftstilskuddet og tilskuddet til informationsforanstaltningen. Til det formål bør tilskudsmodtageren anvende pålidelige regnskabskoder og fordelingsnøgler for at sikre, at fordelingen af omkostningerne sker på et retfærdigt, objektivt og realistisk grundlag

b)

særskilt registrere:

alle omkostninger, der er forbundet med driftstilskuddene (f.eks. personale, generelle driftsomkostninger og andre driftsomkostninger, der er forbundet med de sædvanlige årlige aktiviteter), og

alle omkostninger der er forbundet med tilskuddet til informationsforanstaltningen (herunder de årlige indirekte omkostninger i forbindelse med informationsforanstaltningen).

Hvis driftstilskuddet dækker hele modtagerens sædvanlige årlige aktivitet og budget, er modtageren ikke berettiget til at få dækket indirekte omkostninger under tilskuddet til informationsforanstaltningen.

11.2.   Ikke-tilskudsberettigede omkostninger

a)

forrentning af kapital og udbytte udbetalt af en modtager

b)

gæld og gældsomkostninger

c)

hensættelser til tab eller fordringer

d)

debetrenter

e)

dubiøse fordringer

f)

kurstab

g)

gebyrer på transaktioner fra Europa-Kommissionen, som opkræves af modtagers bank

h)

omkostninger anmeldt af modtageren under en anden informationsforanstaltning, hvortil der ydes tilskud finansieret over EU's budget. Sådanne tilskud omfatter tilskud tildelt af en medlemsstat og finansieret over EU's budget samt tilskud tildelt af andre organer end Kommissionen med henblik på gennemførelsen af EU's budget. Navnlig kan en modtager, der modtager et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-budgettet, ikke anmelde indirekte omkostninger for den periode, der er omfattet af driftstilskuddet, medmindre modtageren kan bevise, at driftstilskuddet ikke dækker nogen af informationsforanstaltningens omkostninger

i)

bidrag i form af naturalier fra tredjeparter

j)

uforholdsmæssigt store eller unødvendige omkostninger

k)

fradragsberettiget moms.

11.3.   Tilskudstype

11.3.1.   Godtgørelse af faktisk afholdte omkostninger

Tilskuddet vil blive fastsat ved at anvende en maksimal medfinansieringsstats på 60 % på de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt og anmeldt af modtageren og de tilknyttede enheder.

11.3.2.   Fast sats

En fast sats på 7 % af de tilskudsberettigede direkte omkostninger, der repræsenterer den del af tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, der kan henføres til informationsforanstaltningen. Den faste sats vil blive betalt efter godkendelsen af de omkostninger eller bidrag, på grundlag af hvilke den bliver beregnet.

Betingelser for overholdelse af modtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning:

Modtageren skal sikre, at den praksis for omkostningsberegning, som anvendes ved anmeldelse af tilskudsberettigede omkostninger, overholder følgende betingelser:

a)

Den praksis for omkostningsberegning, som anvendes, skal være tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning. Modtageren skal anvende denne praksis på en konsekvent måde på grundlag af objektive kriterier, som er uafhængige af finansieringskilden (EU-finansiering eller andet).

b)

De anmeldte omkostninger kan afstemmes direkte med de beløb, der er regnskabsført i modtagerens almindelige regnskaber.

c)

De kategorier af omkostninger, som er anvendt til fastlæggelsen af de anmeldte omkostninger, omfatter ingen ikke-tilskudsberettigede omkostninger eller omkostninger, som er dækket af andre former for tilskud.

11.4.   Balanceret budget

Budgetoverslaget for informationsforanstaltningen skal vedlægges ansøgningsskemaet. Regnskabets indtægter og udgifter skal være i balance.

Budgettet opstilles i euro.

Ansøgere, for hvem omkostningerne ikke vil blive afregnet i euro, bør anvende den omregningskurs, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende eller på Infor-euro-webstedet: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Ansøgeren skal sikre, at de midler, der er nødvendige for at gennemføre informationsforanstaltningen, ikke dækkes fuldt af EU-tilskuddet.

Medfinansiering af foranstaltningen kan ske i form af:

tilskudsmodtagerens egne midler

indtægter fra informationsforanstaltningen

finansielle bidrag fra tredjemand.

Overordnet kan samfinansiering også omfatte bidrag i form af naturalier fra tredjemand, dvs. ikke-finansielle ressourcer, som tredjemand stiller gratis til rådighed for tilskudsmodtageren. Tredjemands tilsvarende omkostninger er ikke støtteberettigede under tilskuddet, dvs. hvis der ydes frivilligt arbejde, hvis mødelokaler stilles til rådighed uden beregning, osv.

Værdien af bidragene i form af naturalier må ikke overstige:

de faktiske omkostninger dokumenteret ved regnskabsbilag

eller, hvis sådanne bilag ikke foreligger, de generelt accepterede omkostninger på det pågældende marked.

Bidrag i form af naturalier skal opføres særskilt i budgetoverslaget, så dette afspejler de samlede ressourcer, der er tildelt informationsforanstaltningen. Enhedsværdien heraf anslås i det foreløbige budget og må ikke efterfølgende ændres.

Bidrag i form af naturalier skal være i overensstemmelse med de nationale regler for beskatning og socialsikring.

11.5.   Beregning af det endelige tilskudsbeløb

Det endelige tilskudsbeløb beregnes af Kommissionen på tidspunktet for betaling af saldoen. Beregningen omfatter følgende trin:

Trin 1 — Refusionssatsen anvendes på de tilskudsberettigede omkostninger med tilføjelse af den faste sats

Beløbet under trin 1 opnås ved at anvende den i afsnit 11.3.1 fastsatte refusionssats på de tilskudsberettigede omkostninger, som Kommissionen har godkendt, og den faste sats, jf. afsnit 11.3.2.

Trin 2 — Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb

Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til modtageren, kan under ingen omstændigheder overstige det maksimale tilskudsbeløb, der er fastsat i tilskudsaftalen. Hvis det beløb, der fremkommer i trin 1, er højere end det maksimale tilskudsbeløb, begrænses det endelige beløb til sidstnævnte beløb.

Trin 3 — Nedsættelse på grund af reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste

Ved »fortjeneste« forstås den del af beløbet beregnet i trin 1 og 2 plus informationsforanstaltningens samlede indtægter, der overstiger informationsforanstaltningens samlede tilskudsberettigede omkostninger.

De samlede tilskudsberettigede omkostninger til informationsforanstaltningen er lig med de samlede konsoliderede tilskudsberettigede omkostninger, som Kommissionen har godkendt. Informationsforanstaltningens samlede indtægter er lig med de konsoliderede samlede indtægter, der er fastlagt, genereret eller bekræftet på den dato, hvor ansøgeren anmoder om betaling af saldoen.

Følgende betragtes som indtægter:

a)

indtægter fra informationsforanstaltningen

b)

finansielle bidrag fra tredjeparter til en modtager eller en tilknyttet enhed, hvis tredjeparterne har øremærket dem specielt til finansiering af de tilskudsberettigede omkostninger til informationsforanstaltningen, som Kommissionen godtgør.

Følgende betragtes ikke som indtægter:

a)

økonomiske bidrag fra tredjeparter, hvis de kan anvendes til dækning af andre omkostninger end de tilskudsberettigede udgifter ifølge tilskudsaftalen

b)

økonomiske bidrag fra tredjeparter uden forpligtelse til at tilbagebetale eventuelle ikke-anvendte beløb ved udløbet af gennemførelsesperioden.

Hvis der genereres en fortjeneste, skal den fratrækkes i forhold til den endelige refusionssats for de faktiske tilskudsberettigede omkostninger til informationsforanstaltningen som godkendt af Kommissionen.

Trin 4 — Nedsættelse på grund af ukorrekt gennemførelse eller misligholdelse af andre forpligtelser

Kommissionen kan nedsætte det maksimale tilskudsbeløb, hvis informationsforanstaltningen ikke gennemføres korrekt (dvs. hvis den ikke er blevet gennemført, eller hvis den gennemføres mangelfuldt, ufuldstændigt eller med forsinkelse), eller hvis en anden forpligtelse i henhold til aftalen er blevet misligholdt.

Nedsættelsens størrelse vil afspejle, i hvilken grad gennemførelsen af informationsforanstaltningen har ikke været korrekt, eller hvor alvorlig misligholdelsen har været.

11.6.   Rapportering og betalingsordninger

11.6.1.

Modtageren kan anmode om de følgende betalinger, forudsat at betingelserne i tilskudsaftalen er opfyldt (dvs. betalingsfrister, lofter, osv.). Betalingsanmodningerne skal ledsages af nedennævnte dokumenter, der er præciseret i tilskudsaftalen:

Betalingsanmodninger

Ledsagedokumenter

En mellemliggende betaling.

Den mellemliggende betaling må ikke overstige 30 % af det maksimale støttebeløb.

a)

foreløbig teknisk rapport

b)

foreløbig udgiftsopgørelse

Udbetaling af saldoen

Europa-Kommissionen beregner denne udbetaling på grundlag af beregningen af det endelige tilskudsbeløb (se afsnit 11.5 ovenfor). Hvis de tidligere udbetalinger tilsammen overstiger det endelige tilskudsbeløb, vil tilskudsmodtageren blive anmodet om at tilbagebetale det af Europa-Kommissionen for meget udbetalte beløb via en indtægtsordre.

a)

endelig teknisk rapport

b)

endelig udgiftsopgørelse

c)

sammenfattende udgiftsopgørelse, som sammenfatter de udgiftsopgørelser, der allerede er indsendt, og som angiver indtægterne

I tilfælde af svag finansiel kapacitet finder ovenstående afsnit 8.1 anvendelse.

11.7.   Andre finansielle betingelser

a)   Forbud mod kumulering af tilskud

En informationsforanstaltning kan kun modtage tilskud fra EU-budgettet én gang.

De samme omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget. For at sikre dette skal ansøgeren i ansøgningen angive kilderne til og størrelsen af de EU-midler, som den pågældende i samme regnskabsår har modtaget eller ansøgt om til den samme informationsforanstaltning eller en del af informationsforanstaltningen eller til driften, samt alle andre midler, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om til den samme informationsforanstaltning.

b)   Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft

Der kan ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede informationsforanstaltninger.

Der kan kun ydes tilskud til en allerede påbegyndt informationsforanstaltning, hvis ansøgeren i sin ansøgning kan dokumentere, at det var nødvendigt at igangsætte informationsforanstaltningen, inden tilskudsaftalen blev underskrevet.

I disse tilfælde er udgifter fra perioden før indgivelse af ansøgningen om tilskud dog ikke støtteberettigede.

c)   Kontrakter som led i gennemførelsen/underentreprise

Hvis informationsforanstaltningens gennemførelse medfører udbudsprocedurer (kontrakter som led i gennemførelsen), skal tilskudsmodtageren tildele ordren til den, der fremsætter det økonomisk mest fordelagtige bud, dvs. det bud, hvor der er det bedste forhold mellem kvalitet og pris, eller i givet fald til den, der fremsætter det billigste bud, idet interessekonflikter undgås.

Hvis kontrakterne som led i gennemførelsen overstiger 60 000 EUR, skal tilskudsmodtageren opfylde de supplerende regler, der er fastsat i modellen til tilskudsaftalen, der er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Tilskudsmodtageren forventes at forelægge dokumentation for udbudsproceduren og opbevare denne til brug ved en eventuel revision.

Enheder, der agerer i deres egenskab af ordregivende myndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (11), eller ordregivende enhed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (12), skal overholde de gældende nationale regler for udbud.

Modtagerne kan give opgaver, der indgår i informationsforanstaltningen, i underentreprise. Hvis de gør det, skal de ud over at sikre, at ovennævnte betingelser vedrørende bedste forhold mellem kvalitet og pris og undgåelse af interessekonflikter opfyldes, ligeledes opfylde følgende betingelser:

a)

underleverancerne må ikke omfatte kerneopgaverne i informationsforanstaltningen

b)

anvendelsen af underleverancer er berettiget på grund af informationsforanstaltningens art og de behov, der er i forbindelse med gennemførelsen af den

c)

de anslåede omkostninger til underleverancen kan klart identificeres i det anslåede budget

d)

enhver anvendelse af underleverancer, der ikke er omfattet af beskrivelsen af informationsforanstaltningen, skal meddeles af modtageren og godkendes af Kommissionen. Kommissionen kan give sin godkendelse:

i)

før anvendelse af underleverancer, hvis modtagerne anmoder om en ændring

ii)

efter anvendelse af underleverancer, hvis underleverancerne:

er specifikt begrundet i den foreløbige eller endelige tekniske rapport, og

ikke medfører ændringer i tilskudsaftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud eller strider mod princippet om ligebehandling af ansøgere

e)

modtagerne sikrer, at visse betingelser, der gælder for modtagerne i henhold til tilskudsaftalen (dvs. synlighed, fortrolighed, osv.), også gælder for underleverandørerne.

d)   Økonomisk støtte til tredjepart

Ansøgningen må ikke omfatte økonomisk støtte til tredjepart.

12.   OFFENTLIG OMTALE

12.1.   Tilskudsmodtagerens rolle

Tilskudsmodtageren forpligter sig til klart at gøre opmærksom på støtten fra EU i alle publikationer eller i forbindelse med de aktiviteter, der ydes tilskud til.

I den forbindelse skal tilskudsmodtagerne fremhæve Europa-Kommissionens navn og emblem på alle publikationer, plakater, programmer og andre produkter, der udarbejdes i forbindelse med det projekt, der samfinansieres.

Med henblik herpå skal de bruge teksten og det logo, der findes på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Hvis dette krav ikke opfyldes fuldt ud, kan tilskuddet reduceres i henhold til bestemmelserne i tilskudsaftalen.

12.2.   Europa-Kommissionens rolle

Med undtagelse af stipendier udbetalt til fysiske personer og anden form for direkte støtte udbetalt til fysiske personer med særligt behov offentliggøres alle oplysninger vedrørende støttebeløb, der er bevilget i løbet af et regnskabsår, på et websted tilhørende en af Den Europæiske Unions institutioner senest den 30. juni det efterfølgende regnskabsår.

Europa-Kommissionen offentliggør følgende oplysninger:

tilskudsmodtagerens navn

tilskudsmodtagerens adresse, når denne er en juridisk person, eller region, når tilskudsmodtageren er en fysisk person, som fastsat på NUTS 2-niveau, hvis tilskudsmodtageren er bosiddende i EU, eller tilsvarende, hvis tilskudsmodtageren er bosiddende uden for EU

tilskuddets formål

tilskuddets størrelse.

Tilskudsmodtageren kan ved en begrundet og behørigt dokumenteret anmodning blive fritaget for at få offentliggjort disse oplysninger, hvis det kan true beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder og friheder i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller skade tilskudsmodtagernes forretningsmæssige interesser.

13.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Deltagelse i en indkaldelse af forslag indebærer registrering og behandling af personoplysninger (såsom navn, adresse og cv). Sådanne oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (13) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Medmindre andet er angivet, vil de spørgsmål og de personoplysninger, der anmodes om for at vurdere ansøgningen på grundlag af indkaldelsen af forslag, udelukkende blive behandlet af Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontor R5, med dette formål for øje.

Hvis ansøgeren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 106, stk. 1, og artikel 107, kan personoplysningerne registreres i systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (for yderligere oplysninger se erklæringen om databeskyttelse:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf)

14.   PROCEDURE FOR INDSENDELSE AF FORSLAG

Forslag skal indsendes inden den i afsnit 3 fastsatte frist.

Når fristen for indgivelse af ansøgningen er overskredet, er det ikke længere muligt at foretage ændringer i ansøgningen. Hvis der imidlertid er behov for at præcisere visse aspekter eller rette skrivefejl, kan Kommissionen kontakte ansøgeren under evalueringsprocessen.

Ansøgerne informeres skriftligt om resultaterne af udvælgelsesproceduren.

Indsendelse af forslag på papir

Ansøgningsskemaer fås på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ansøgningerne skal indgives på det rigtige skema, korrekt udfyldt og dateret. De skal være underskrevet af den person, der er autoriseret til at indgå juridisk bindende forpligtelser på vegne af ansøgerorganisationen.

Yderligere oplysninger kan om nødvendigt anføres på et særskilt ark.

Ansøgningerne sendes til følgende adresse:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2017/C 339/07

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

med post (poststemplets dato er afgørende)

personligt (dato for modtagelsen er afgørende). Der udstedes ved afleveringen af ansøgningen en dateret kvittering underskrevet af den person, der modtager dokumenterne i den centrale tjeneste for modtagelse af Kommissionens post. Tjenesten er åben fra kl. 8.00 til kl. 17.00 fra mandag til torsdag, og fra kl. 8.00 til kl. 16.00 om fredagen. Der er lukket lørdag og søndag og på Kommissionens officielle fridage.

med kurerselskab (datoen for indlevering til kurerselskabet er afgørende).

Personlig aflevering/ekspresforsendelse:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

Ansøgninger, der sendes via fax eller e-mail, accepteres ikke.

Ud over aflevering i papirudgave skal ansøgeren sende en elektronisk kopi af forslaget og af alle bilag på en Cd-rom eller et USB-stik i samme konvolut som papirudgaven. Papirudgaven har forrang for den elektroniske udgave. Ansøgningernes antagelighed vil blive vurderet på grundlag af ansøgningen i papirform.

Kontakt

Kontaktpunkt for spørgsmål: agri-grants@ec.europa.eu

Fristen for indsendelse af spørgsmål er den 1. december 2017 kl. 24.00.

De mest relevante spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Bilag

Ansøgningsskema (inkl. tjekliste over dokumenter, der skal vedlægges) findes på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Model til tilskudsaftale findes på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Formular vedrørende retlig status findes på

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formular vedrørende økonomisk kapacitet findes på

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

Anslået budget

Udgiftsskema

Indtægtsskema

Model for finansiel og teknisk rapport


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(4)  EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.

(5)  EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54.

(6)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42.

(7)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(8)  EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.

(9)  EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

(10)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).