20.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 196/8


HERCULE III-programmet

Indkaldelse af forslag — 2017

Uddannelse og konferencer om bekæmpelse af svig med EU-midler

(2017/C 196/06)

1.   Mål og beskrivelse

Denne meddelelse om indkaldelse af forslag bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 (1) om Hercule III-programmet, særlig artikel 8, litra b), (»Støtteberettigede aktioner«), samt finansieringsafgørelsen for 2017 om vedtagelse af det årlige arbejdsprogram (2) for gennemførelsen af Hercule III-programmet i 2017, særlig afsnit 7.1 (»Konferencer, seminarer og digital, kriminalteknisk uddannelse«). Finansieringsafgørelsen for 2017 giver mulighed for indkaldelse af forslag vedrørende »Uddannelse og konferencer om bekæmpelse af svig med EU-midler«.

2.   Støtteberettigede ansøgere

De organer, der er berettigede til støtte fra programmet, er:

Nationale eller regionale myndigheder i en medlemsstat, som fremmer en styrket europæisk indsats for at beskytte Unionens finansielle interesser.

Eller:

Forsknings- eller undervisningsinstitutter eller almennyttige organer, der i mindst et år har været lovligt etableret og aktive i en medlemsstat, og som fremmer en styrket europæisk indsats for at beskytte Unionens finansielle interesser.

3.   Støtteberettigede aktioner

Formålet med denne indkaldelse er at opfordre støtteberettigede ansøgere til at indsende ansøgninger vedrørende aktioner inden for et af følgende tre emner:

1.

Udvikling af målrettet særlig uddannelse til at skabe netværk og strukturelle platforme mellem medlemsstater, kandidatlande, andre tredjelande og internationale offentlige organisationer for at fremme udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis blandt de ansatte hos støttemodtagerne. Oplysninger og bedste praksis skal bl.a. vedrøre de risici og sårbarheder, som Unionens finansielle interesser er udsat for, samt efterforskning og/eller forebyggelsesforanstaltninger.

2.

Afholdelse af konferencer til at skabe netværk og strukturelle platforme mellem medlemsstater, kandidatlande, andre tredjelande og internationale offentlige organisationer for at fremme udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis blandt de ansatte hos støttemodtagerne. Oplysninger og bedste praksis skal bl.a. vedrøre de risici og sårbarheder, som Unionens finansielle interesser er udsat for, samt efterforskning og/eller forebyggelsesforanstaltninger.

3.

Udveksling af personale mellem nationale og regionale myndigheder (især nabomedlemsstater) for at bidrage til videreudvikling, forbedring og opdatering af de ansattes færdigheder og kompetencer for så vidt angår beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Ansøgere kan kun indsende én ansøgning under denne indkaldelse. Der må udelukkende indsendes ansøgning til en aktion under ét af de tre ovennævnte emner: en ansøgning til en aktion under flere af disse emner vil ikke blive accepteret.

4.   Budget

Det vejledende disponible budget til denne indkaldelse er 1 000 000 EUR. Det finansielle bidrag vil have form af tilskud. Det finansielle bidrag kan ikke overstige 80 % af de støtteberettigede omkostninger.

Minimumstærsklen for en aktion, der kategoriseres som »uddannelse«, er 50 000 EUR. Budgettet for en aktion, hvortil der ansøges om tilskud, må ikke være lavere end denne tærskel.

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.

5.   Frist

Ansøgningerne skal indsendes senest: onsdag den 9. august 2017 og kan kun indsendes ved brug af deltagerportalen for Hercule III- programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Yderligere oplysninger

Alle dokumenter vedrørende denne indkaldelse af forslag kan downloades fra deltagerportalen, der er nævnt i punkt 5 ovenfor, eller fra følgende websted:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Spørgsmål og/eller anmodninger om yderligere oplysninger vedrørende indkaldelsen skal sendes via deltagerportalen.

Spørgsmål og svar kan offentliggøres anonymt i vejledningen for udfyldelse af ansøgningsskemaet på deltagerportalen og på Kommissionens websted, hvis de er relevante for andre ansøgere.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 250/2014 af 26. februar 2014 om oprettelse af et program til fremme af aktiviteter til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (Hercule III-programmet) og om ophævelse af afgørelse nr. 804/2004/EF (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens afgørelse om vedtagelse af det årlige arbejdsprogram og finansieringen af Hercule III-programmet i 2017 C(2017) 1120 final af 22. februar 2017.