10.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/33


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8262 — Fosun International/Tom Tailor)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 461/08)

1.

Den 24. november 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Fosun International Limited (»Fosun«, Kina) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Tom Tailor Holding AG (»Tom Tailor«, Tyskland), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Fosun: forsikring, bankvæsen, investeringsvirksomhed, aktivforvaltning, lægemidler, sundhedssektoren, stål og minedrift, fast ejendom, forbrug og livsstilsprodukter

—   Tom Tailor: salg af klassisk og moderne fritidstøj til mænd, kvinder og børn i Tyskland, Østrig, Schweiz, Benelux-landene og Frankrig under mærkerne Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita og Bonita Men.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2)

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8262 — Fosun International/Tom Tailor sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.