29.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 153/15


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8001 — Pillarstone/Sirti)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 153/10)

1.

Den 22. april 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Pillarstone Italy SpA (»Pillarstone«, Italien), som er en investeringsfond, der kontrolleres indirekte af KKR & Co LP (»KKR«, USA), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Sirti SpA (»Sirti«, Italien).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Pillarstone: fond, der styres indirekte af KKR. Pillarstone er blevet oprettet som et investeringsselskab med henblik på at give virksomheder adgang til ny kapital

—   KKR: globalt investeringsselskab, som forvalter investeringer i forskellige aktivtyper, herunder private equity, energi, infrastruktur, fast ejendom, kreditstrategier og hedgefonde

—   Sirti: selskab med hovedsæde i Italien, som leverer bygningsingeniørarbejde. Sirti fokuserer på udformning, konstruktion, implementering, vedligeholdelse og forvaltning af net og systemer til telekommunikations-, energi-, jernbane-, transport- og tv-spredningsbranchen. Sirti er derudover aktiv inden for it-tjenester og leverer sådanne tjenester til telekommunikations- og forsyningssektoren samt til den offentlige sektor. Sirti er hovedsagelig aktiv i Italien, men har også nogle aktiviteter i andre europæiske lande, herunder Sverige.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8001 — Pillarstone/Sirti, sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.