20.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/7


Indkaldelse af forslag 2016 — EAC/A04/2015

Programmet Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Indledning og formål

Denne indkaldelse af forslag er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (1) om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ for 2015 og 2016. Programmet Erasmus+ dækker perioden 2014-2020. De generelle og specifikke mål for Erasmus+ er anført i forordningens artikel 4, 5, 11 og 16.

2.   Aktioner

Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende aktioner under Erasmus+:

Nøgleaktion 1 — Den enkeltes læringsmobilitet

Den enkeltes mobilitet på uddannelses- og ungdomsområdet

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

Nøgleaktion 2 — Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

Videnalliancer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Nøgleaktion 3 — Støtte til politisk reform

Struktureret dialog: Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-professorater

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-ekspertisecentre

Jean Monnet-støtte til sammenslutninger

Jean Monnet-netværk

Jean Monnet-projekter

Idræt

Samarbejdende partnerskaber

Små samarbejdende partnerskaber

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

3.   Støtteberettigelse

Ethvert offentligt eller privat organ, der er aktivt på områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte under Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte til læringsmobilitet blandt unge og ungdomsarbejdere samt til strategiske partnerskaber på ungdomsområdet.

Følgende lande kan deltage i Erasmus+ (2):

Følgende programlande kan deltage fuldt ud i alle aktioner under Erasmus+:

Den Europæiske Unions 28 medlemsstater

EFTA-/EØS-landene: Island, Liechtenstein og Norge

EU-kandidatlande: Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Endvidere er visse aktioner under Erasmus+ åbne for organisationer fra partnerlande.

Yderligere oplysninger om de nærmere regler for deltagelse findes i programvejledningen til Erasmus+.

4.   Projektbudget og -varighed

Det samlede budget til denne indkaldelse af forslag anslås til 1 871,1 mio. EUR:

Uddannelse

:

1 645,6 mio. EUR (3)

Ungdom

:

186,7 mio. EUR

Jean Monnet

:

11,4 mio. EUR

Idræt

:

27,4 mio. EUR

Det samlede budget til indkaldelsen af forslag samt dets fordeling er vejledende og kan ændres betinget af en ændring af de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+. Potentielle ansøgere opfordres til jævnligt at konsultere de årlige arbejdsprogrammer for Erasmus+ og ændringerne hertil, som offentliggøres på:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

for at få oplysninger om det samlede budget for hver af de aktioner, som indkaldelsen omfatter.

Støttebeløbenes størrelse og projekternes varighed vil variere alt efter bl.a. projekttype og antal involverede partnere.

5.   Frist for indsendelse af ansøgninger

Alle de nedenfor angivne frister for indsendelse af ansøgninger udløber kl. 12.00 (middag) belgisk tid.

Nøgleaktion 1

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

2. februar 2016

Den enkeltes mobilitet på uddannelsesområdet

2. februar 2016

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

26. april 2016

Den enkeltes mobilitet på ungdomsområdet

4. oktober 2016

Erasmus Mundus Fælles kandidatuddannelser

18. februar 2016

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

1. april 2016

Nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

2. februar 2016

Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungdomsområdet

26. april 2016

Strategiske partnerskaber på ungdomsområdet

4. oktober 2016

Videnalliancer, Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

26. februar 2016

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

10. februar 2016

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

2. februar 2016

1. juli 2016

Nøgleaktion 3

Møde mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet

2. februar 2016

26. april 2016

4. oktober 2016

Jean Monnet-aktioner

Professorater, moduler, ekspertisecentre, støtte til foreninger, netværk, projekter

25. februar 2016

Idrætsaktioner

Samarbejdende partnerskaber udelukkende med forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

21. januar 2016

Samarbejdende partnerskaber uden forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

12. maj 2016

Små samarbejdende partnerskaber

12. maj 2016

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje udelukkende med forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

21. januar 2016

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje uden forbindelse til den europæiske idrætsuge i 2016

12. maj 2016

Detaljerede instrukser om, hvordan ansøgninger indgives, findes i programvejledningen til Erasmus+.

6.   Yderligere oplysninger

De nærmere betingelser for denne indkaldelse af forslag, herunder prioriteringer, findes i programvejledningen til Erasmus+ på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programvejledningen til Erasmus+ er en integrerende del af denne indkaldelse af forslag, og de betingelser for deltagelse og støtte, den indeholder, er fuldt ud gældende for denne indkaldelse.


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50.

(2)  Undtagen Jean Monnet-aktiviteterne, som er åbne for ansøgninger fra organisationer verden over.

(3)  Dette beløb omfatter midlerne til Den internationale dimension af videregående uddannelse (276,5 mio. EUR i alt).