3.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 98/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

EPSO/AST/131/14 — ASSISTENTER (AST 3)

NUKLEAR KONTROL

2014/C 098 A/01

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder en almindelig udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter (1).

Udvælgelsesprøven skal resultere i en liste over egnede ansøgere, der kan bruges ved besættelse af ledige tjenestemandsstillinger i Europa-Kommissionen, særlig i Generaldirektoratet for Energi (GD for Energi) i Luxembourg og i Det Fælles Forskningscenters (JCR) tjenestegrene, som beskæftiger sig med nuklear sikkerhed, herunder især Institut for Transuraner (ITU) i Karlsruhe i Tyskland, Institut for Energi (IE) i Petten i Nederlandene og forvaltningsenheden ved anlægget i Ispra (ISD) i Italien.

Inden man søger, bør man nøje læse de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 60 A af 1. marts 2014 og på EPSO’s hjemmeside.

Bestemmelserne, som udgør en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøve, indeholder de nødvendige oplysninger om de forskellige procedurer og om ansøgningsvilkårene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVER

V.

ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER

VI.

ALMINDEL IG UDVÆLGELSESPRØVE

VII.

LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

VIII.

HVORDAN SØGER MAN?

I.   GENERELT

Antal pladser på listen over egnede ansøgere: 32

II.   ARBEJDSOPGAVER

Hvad angår nuklear sikkerhed, er det GD for Energis mål at sikre, at ikke-spredningsforpligtelserne vedrørende atomart materiale, som er fastsat i Euratomtraktatens kapitel 7 om oprettelse af Euratoms sikkerhedskontrolsystem, overholdes.

JCR har til opgave at yde videnskabelig og teknisk støtte, som er brugerbestemt, i forbindelse med tilrettelæggelse, udvikling, gennemførelse og overvågning af EU-politikker. JCR er en af Kommissionens tjenester og fungerer som EU-reference inden for videnskab og teknologi.

De nukleare inspektører skal kontrollere, at erklæringer og rapporter fra driftslederne af atomanlæg er korrekte, de skal gennemføre fysisk kontrol af nukleart materiale og udfærdige rapporter om resultaterne. De skal ligeledes under ledelsens tilsyn varetage relevant kommunikation med aktører, nationale interessenter og internationale organisationer. De kan desuden blive bedt om at bistå ved udviklingen, ibrugtagningen og vedligeholdelsen af kontroludstyr.

En nuklear inspektørs arbejde består hovedsagelig i:

Kontrol af nukleare anlæg omfattende alle stadier i den nukleare brændselscyklus (dvs. minedrift med henblik på udvinding af fissile materialer, omdannelse, berigning, brændselsfremstilling, drift af atomreaktorer, oparbejdning af anvendt nukleart brændsel, affaldshåndtering og endelig deponering) med det formål at kontrollere anlæggenes tekniske beskaffenhed og de bilag til regnskabserklæringerne, som driftsledelsen har fremlagt, med henblik på at kontrollere, om bilagene modsvarer den virkelige situation. I kontrollen indgår gennemførelse af kvantitative og kvalitative målinger, udtagning af prøver og vurdering af måleoplysninger, videoovervågning og forseglingsoplysninger.

Overensstemmelseskontrol af de regnskabserklæringer vedrørende det nukleare materiale, som modtages fra driftslederne af atomanlæg. Det forudsætter, at der uploades oplysninger i et elektronisk regnskabssystem, at der foretages analyser af uregelmæssigheder, som konstateres i systemet, og at der følges op på disse uregelmæssigheder i forhold til driftslederne på de pågældende atomanlæg.

Deltagelse i udarbejdelsen af sikkerhedsmæssige kontrolordninger for atomanlæg, repræsentation af Kommissionen på møder med driftsledere, nationale myndigheder og internationale organisationer som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) samt udfærdigelse af omfattende rapporter.

Analyse af prøver af nukleart materiale og aftørringsprøver, enten i laboratorier på stedet eller i Europa-Kommissionens laboratorier. Dette forudsætter, at der foretages kalibrerings- og kvalifikationsprøver af analyseudstyret, og at de radioaktive prøver håndteres i et kontrolleret miljø.

Udvikling, forberedelse og kalibrering af udstyr og instrumenter, der skal anvendes til kontrolaktiviteterne på stedet, samt installation og vedligeholdelse af måleudstyret og sikkerhedsudstyret, herunder systemerne til videoovervågning og de elektroniske systemer til kontrol af tæthed i nukleare anlæg.

Ansvaret for en eller flere af de opgaver, der er angivet ovenfor, kan ligge hos forskellige teams. Ansøgerne kan være specialiseret inden for visse af ovennævnte faglige områder, men det kan også være en fordel at have færdigheder inden for flere af de faglige områder, der nævnes ovenfor. De nukleare inspektører opfordres til efter en årrække at flytte mellem de forskellige teams.

Dette arbejde er omfattet af bestemmelserne i Euratomtraktaten og den afledte ret, som er vedtaget i henhold til denne traktat, samt de internationale aftaler, som Det Europæiske Atomenergifællesskab er en del af. Arbejdet indebærer hyppige rejser og forudsætter, at der er adgang til kontrollerede områder på atomanlæggene. Eftersom atomanlæg ofte er afsides beliggende, kræves det, at inspektørerne har kørekort.

Nukleare inspektører skal gennemgå en sikkerhedsgodkendelse.

III.   ADGANGSBETINGELSER

Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser:

1.

Generelle betingelser

a)

Man skal være statsborger i et af Den Europæiske Unions medlemslande.

b)

Man skal være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder.

c)

Man skal have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt.

d)

Man skal opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2.

Særlige betingelser

2.1.

Kvalifikationer og eksamensbeviser

En videregående uddannelse afsluttet med erhvervelse af et eksamensbevis inden for et teknisk fag eller et mere naturvidenskabeligt orienteret fag eller anvendt videnskab som f.eks.: atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi eller ingeniørvidenskab.

eller

en generel eller teknisk ungdomsuddannelse, der er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, og som er adgangsgivende til videregående uddannelser, suppleret med mindst tre års efterfølgende erhvervserfaring inden for et relevant område.

NB: Disse tre år medregnes ikke i opgørelsen af det antal år, der nedenfor kræves som erhvervserfaring.

2.2.

Erhvervserfaring

Mindst tre års erhvervserfaring, hvoraf to år skal stamme fra arbejde med atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab i atomindustrien, et atomforskningscenter, et offentligt organ på statsligt eller internationalt niveau eller på et andet relevant område.

Supplerende uddannelsesperioder i forbindelse med den krævede specialisering, som ligger efter erhvervelsen af det krævede eksamensbevis, kan højst tælle for et år.

Der tages kun hensyn til erhvervserfaring, som er opnået efter erhvervelsen af det eksamensbevis, der giver adgang til udvælgelsesprøven.

2.3.

Sprogkundskaber  (2)

Sprog 1

Hovedsprog

Indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Sprog 2

Andet sprog (må ikke være det samme som sprog 1)

Tilfredsstillende kendskab til engelsk, fransk eller tysk.

Med henvisning til EU-Domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, Den Italienske Republik mod Kommissionen, ønsker EU-institutionerne at begrunde, hvorfor valget af sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve er begrænset til nogle få officielle EU-sprog.

Ansøgerne gøres opmærksom på, at rækken af sprog, der kan vælges som sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, idet alle nyansatte umiddelbart skal kunne indgå i det daglige arbejde og være i stand til at kommunikere effektivt. Ellers ville der være stor fare for, at institutionerne ikke kunne fungere effektivt.

På baggrund af den sproglige praksis, som længe har været gældende i forbindelse med EU-institutionernes interne kommunikation, og tjenestegrenenes behov i forbindelse med den eksterne kommunikation og sagsbehandlingen er engelsk, fransk og tysk stadig de mest benyttede sprog. Engelsk, fransk og tysk er desuden de mest almindelige fremmedsprog i Den Europæiske Union og de sprog, der oftest studeres som første fremmedsprog. Det er samtidig en bekræftelse af det uddannelsesniveau og de faglige kompetencer, som det i praksis forventes, at ansøgerne til en stilling i EU-institutionerne er i besiddelse af, nemlig at de behersker mindst et af disse sprog. Ud fra en betragtning om at der skal være balance mellem tjenestens interesser og ansøgernes behov og færdigheder, jf. udvælgelsesprøvens særlige fagområder, er det berettiget at afholde prøverne på disse tre sprog, så det sikres, at alle ansøgere, uanset hvilket sprog de har som deres sprog 1, behersker mindst et af disse tre officielle sprog i et sådant omfang, at de kan bruge det som arbejdssprog. EU-institutionerne har således ud fra en vurdering af ansøgernes særlige kompetencer mulighed for at afgøre, om de umiddelbart er i stand til at indgå i et miljø svarende til de rammer, hvor de vil skulle arbejde.

Ud fra samme begrundelse bør kommunikationssprogene mellem ansøgerne og institutionen begrænses, hvilket også gælder de sprog, der kan anvendes til at udfylde ansøgningsskemaet. Dette krav er desuden med til at gøre kontrollen og sammenligningen mellem ansøgernes ansøgninger mere ensartet.

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, uanset om de har et af de tre nævnte sprog som sprog 1, aflægge visse prøver på deres sprog 2 (som skal være et af de tre nævnte sprog).

Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at man som ansat senere vil kunne tilegne sig et tredje arbejdssprog i henhold til artikel 45, stk. 2, i personalevedtægten.

IV.   ADGANGSPRØVER

Adgangsprøverne afvikles på computer og tilrettelægges af EPSO. Udvælgelseskomitéen fastsætter prøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet efter forslag fra EPSO.

Der afholdes kun adgangsprøver, hvis antallet af ansøgere er større end en bestemt grænse. Denne grænse fastsættes af EPSO's direktør, der i sin egenskab af ansættelsesmyndighed tager stilling hertil, når ansøgningsfristen er udløbet, og ansøgerne får derfor besked herom i deres EPSO-konto.

I modsat fald afholdes der egnethedsprøver i assessmentcentret (jf. afsnit VI, punkt 2).

1.

Indkaldelse

Ansøgerne indkaldes til adgangsprøverne, hvis de har valideret deres ansøgning inden for fristen (se afsnit VIII).

Vær opmærksom på følgende:

1.

Når ansøgningen valideres, erklærer ansøgerne samtidig, at de opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III.

2.

For at deltage i prøven skal der bestilles tid. Det skal ske inden den frist, som meddeles i EPSO-kontoen.

2.

Prøveform og bedømmelse

En række multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere ansøgernes ræsonnementsevne:

Prøve a)

Verbal:

Bedømmelse: 0-20 point

Der kræves mindst: 10 point

Prøve b)

Numerisk:

Bedømmelse: 0-10 point

Prøve c)

Abstrakt:

Bedømmelse: 0-10 point

 

Sammenlagt kræves der mindst 10 point for prøve b) og c)

3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 1

V.   ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER

1.   Forløb

I første omgang er det ansøgernes egne oplysninger i ansøgningsskemaet, der lægges til grund for gennemgangen af de almindelige og særlige betingelser og udvælgelsen efter kvalifikationer.

a)

Ansøgernes besvarelse af spørgsmålene om de almindelige og særlige adgangsbetingelser gennemgås med henblik på at afgøre, om de kan opføres på listen over ansøgere, der opfylder alle betingelser for at få adgang til udvælgelsesprøven.

Hvis der er afholdt adgangsprøver, foretages gennemgangen af de generelle og særlige betingelser efter, hvor mange point der er opnået ved adgangsprøverne, startende med det højeste antal og nedefter, indtil det antal ansøgere, som ansættelsesmyndigheden  (3) har fastsat, er nået, dvs. ansøgere, som:

har opnået det krævede minimum og et af de højeste pointtal ved adgangsprøverne og

opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven.

Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen, vil de alle få deres papirer gennemgået. Onlineansøgninger, som ligger under denne tærskel, vil ikke blive gennemgået.

b)

Herefter udvælger udvælgelseskomitéen blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven, de ansøgere, der i henhold til deres kvalifikationer (f.eks. eksamensbeviser og erhvervserfaring) er de bedst egnede i forhold til arbejdsopgaverne og i øvrigt opfylder de udvælgelseskriterier, der er angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve. Denne udvælgelse foretages udelukkende på grundlag af de oplysninger, som ansøgerne har angivet under »Talent screener«, og der benyttes følgende bedømmelse:

Udvælgelseskriterierne vægtes fra 1 til 3, afhængigt af hvor stor betydning udvælgelseskomiteen tillægger dem.

Udvælgelseskomitéen gennemgår ansøgernes svar og tildeler for hvert svar 0-4 point afhængigt af ansøgerens kvalifikationer. Pointene multipliceret med vægtningen af hvert enkelt spørgsmål lægges sammen.

Udvælgelseskomitéen opstiller herefter på grundlag af den samlede pointtildeling en ordnet liste over ansøgerne. Til assessmentcentret indkaldes (4) der højst tre gange så mange ansøgere som antallet af pladser på listen over egnede ansøgere. Antallet oplyses på EPSO's hjemmeside (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kontrol af ansøgernes oplysninger

Efter prøverne i assessmentcentret og på baggrund af de opnåede resultater kontrolleres de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i onlineansøgningen, idet EPSO kontrollerer de generelle betingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer de særlige betingelser på basis af den dokumentation, ansøgerne har fremlagt. Med henblik på gennemgangen af kvalifikationer vil bilagene kun blive taget i betragtning for at bekræfte de svar, der allerede er afgivet under fanebladet »Talent screener«. Hvis denne kontrol viser, at oplysningerne (5) ikke understøttes af de relevante bilag, vil de pågældende ansøgere blive udelukket fra udvælgelsesprøven.

Kontrollen foretages for de ansøgere, der har opnået det krævede minimum ved hver enkelt prøve og samlet har klaret sig bedst ved assessmentcentrets prøve d), e), f) og g) startende med de bedst placerede ansøgere og nedefter (jf. afsnit VI, punkt 2). Desuden skal ansøgerne have opnået det krævede minimum ved egnethedsprøve a), b) og c). Kontrollen foretages kun for det antal ansøgere, der er plads til på listen over egnede ansøgere, og under forudsætning af, at de reelt opfylder alle adgangsbetingelser. Bilagene gennemgås ikke for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse.

3.   Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskomiteen tager ved udvælgelsen efter kvalifikationer hensyn til følgende kriterier:

1.

erhvervserfaring med udvikling af forsøgsteknikker inden for atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab, inkl. udførelse, analyse og evaluering af forsøg

2.

erhvervserfaring med anvendelse af forsøgsteknikker inden for atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab, inkl. udførelse, analyse og evaluering af forsøg

3.

erhvervserfaring med udvikling af måleteknikker i atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab

4.

erhvervserfaring med anvendelse af måleteknikker i atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab

5.

erhvervserfaring med brug af it til udvikling eller anvendelse af forsøgs- eller måleteknikker inden for atomfysik, nuklear kemi, strålebeskyttelse, radiobiologi, fysik, kemi, ingeniørvidenskab eller andre relevante fag inden for teknik eller anvendt videnskab

6.

erhvervserfaring med brug af IT til styring af databaser og regnskabsapplikationer

7.

erhvervserfaring med brug af lovgivningen på atomområdet

8.

erhvervserfaring med regnskab over nukleart materiale

9.

international erfaring på mindst et af de områder, der nævnes ovenfor (kriterium 1-8), inkl. erfaring fra samarbejde med relevante internationale organisationer

10.

erfaring med forhandlinger med tredjeparter, dvs. myndigheder i medlemsstaterne, repræsentanter for anlæggenes driftsledere eller virksomheder.

VI   ALMINDEL IG UDVÆLGELSESPRØVE

1.

Indkaldelse

Ansøgere (6)

som ifølge deres oplysninger i onlinetilmeldingen opfylder de generelle og særlige adgangsbetingelser i afsnit III

og

som har opnået et af de højeste pointtal ved udvælgelsen efter kvalifikationer

vil blive indkaldt til at deltage i prøver af en eller to dages varighed i assessmentcentret (normalt i Bruxelles (7)).

2.

Assessmentcenter

Ansøgerne skal gennemgå tre former for evalueringer, hvis indhold godkendes af udvælgelseskomiteen:

vurdering af ansøgernes ræsonnementsevne (medmindre dette er sket i forbindelse med de adgangsprøver, der eventuelt allerede er afholdt) ved hjælp af:

a)

en prøve i verbalt ræsonnement

b)

en prøve i numerisk ræsonnement

c)

en prøve i abstrakt ræsonnement

de særlige faglige kompetencer ved hjælp af følgende prøve:

d)

en struktureret samtale om området på grundlag af de svar, der er krydset af under fanebladet »Talent screener« i ansøgningsskemaet

de generelle kompetencer  (8) vurderes ved hjælp af følgende prøver:

e)

et casestudy

f)

en gruppeøvelse

g)

en struktureret samtale om de generelle kompetencer.

De generelle kompetencer vil hver især blive prøvet i følgende sammenhænge:

 

Casestudy

Gruppeøvelse

Struktureret samtale

Analyse og problemløsning

x

x

 

Kommunikation

x

 

x

Kvalitet og resultater

x

 

x

Læring og udvikling

 

x

x

Prioritering og organisation

x

x

 

Stresshåndtering

 

x

x

Samarbejde

 

x

x


3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 1 ved prøve a), b) og c)

Sprog 2 ved prøve d), e), f) og g)

4.

Bedømmelse og vægtning

Ræsonnementsevne

a)

Verbalt ræsonnement: 0-20 point

Der kræves mindst: 10 point

b)

Numerisk ræsonnement: 0-10 point

c)

Abstrakt ræsonnement: 0-10 point

For prøverne b) og c) kræves der samlet mindst: 10 point

Prøverne a), b) og c) skal bestås, for at man kan gå videre, men pointene lægges ikke sammen med pointene fra de andre dele af assessmentcentret.

Særlige kompetencer (prøve d))

0-100 point

Der kræves mindst: 50 point

Vægtning: 55 % af den samlede bedømmelse

Generelle kompetencer (prøve e), f) og g))

Der gives fra 0 til 10 point for hver enkelt af de generelle kompetencer.

Der kræves mindst:

3 point for hver enkelt kompetence

og

35 point ud af de 70 mulige point for de syv generelle kompetencer

Vægtning: 45 % af den samlede bedømmelse.

VII.   LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

1.

Optagelse på listen

Udvælgelseskomitéen opfører ansøgerne på reservelisten

hvis de har opnået (9) det krævede minimum ved samtlige prøver fra a) til g) og samlet har opnået et af de højeste pointtal ved assessmentcentrets prøve d), e), f) og g) (antallet af egnede ansøgere er angivet i afsnit I, punkt 1)

og hvis bilagene godtgør, at de opfylder alle adgangsbetingelserne.

2.

Opstilling af listen

Listen er alfabetisk.

VIII.   HVORDAN SØGER MAN?

1.

Onlinetilmelding

Fremgangsmåden er beskrevet på EPSO's hjemmeside i vejledningen om tilmelding.

Frist (inklusive validering): den 6. maj 2014 kl. 12.00 (middag), Bruxelles-tid.

2.

Fuldstændig ansøgning

Ansøgere, der indkaldes til assessmentcentret, skal medbringe (10) den fuldstændige ansøgning (underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse med assessmentcentret.

Fremgangsmåde: se punkt 2.1.7 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver.


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

(2)  Se den fælles europæiske referenceramme for sprog — krævet niveau: sprog 1 = C1, sprog 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Antallet svarer til den grænse, som er omtalt i andet afsnit under IV.

(4)  Ansøgere, som ikke indkaldes til assessmentcentret, får udleveret resultatet af deres evaluering og udvælgelseskomitéens vægtning af de enkelte spørgsmål.

(5)  Oplysningerne vil blive kontrolleret på grundlag af bilagene, før der opstilles en liste over egnede ansøgere (se afsnit VII, punkt 1, og afsnit VIII, punkt 2).

(6)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til assessmentcentret.

(7)  Af organisatoriske grunde vil færdighedsprøverne eventuelt blive afholdt i prøvecentre i medlemsstaterne uafhængigt af de øvrige prøver i forbindelse med assessmentcentret.

(8)  Disse kompetencer defineres i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver i punkt 1.2.

(9)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle optaget på reservelisten.

(10)  Datoen for assessmentcentret meddeles til sin tid i ansøgernes EPSO-konto.