22.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 398/35


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6788 — Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2012/C 398/07

1.

Den 13. december 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Goldman Sachs Group, Inc. (»Goldman Sachs« — USA), TPG Lundy Co L.P. (»TPG« — Caymanøerne), som i sidste instans kontrolleres af TPG-koncernens fonde (»TPG's fonde« — USA), og Barclays plc (»Barclays« — Det Forenede Kongerige) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Kew Green Holdings Limited (»Kew Green« — Det Forenede Kongerige), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Goldman Sachs: globalt investeringsselskab, som tilbyder en lang række tjenesteydelser i hele verden til en varieret kundebase

TPG: globalt investeringsselskab, som tilbyder en lang række tjenesteydelser i hele verden til en varieret kundebase

TPG's fonde: portefølje af investeringsfonde, som sammen forvalter adskillige fonde, som kontrolleres af TPG

Barclays: betydelig global leverandør af finansielle tjenesteydelser, som beskæftiger sig med alle områder inden for banksektoren

Kew Green: ejer og driver hoteller i Det Forenede Kongerige.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6788 — Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).