26.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 326/s2


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Denne publikation indeholder de konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt protokoller og bilag hertil, som disse ser ud efter de ændringer, der blev indført ved Lissabontraktaten, der blev undertegnet den 13. december 2007 i Lissabon og trådte i kraft den 1. december 2009. Den indeholder tillige de erklæringer, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten.

Derudover indeholder denne publikation de ændringer, der følger af protokollen om ændring af protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Denne publikation indeholder ligeledes Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1). Denne tekst gengiver, med de nødvendige tilpasninger, charteret proklameret den 7. december 2000 og erstatter dette fra den 1. december 2009, datoen for Lissabontraktatens ikrafttræden. I medfør af artikel 6, stk. 1, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union har charteret proklameret i 2007 samme juridiske værdi som traktaterne.

Denne publikation udgør et dokumentationsværktøj, der ikke medfører noget ansvar for Den Europæiske Unions institutioner.