22.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 216/32


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 216/12

1.

Den 14. juli 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Ashland Inc (»Ashland«, USA) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol med hele International Specialty Products Inc (»ISP«, USA), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Ashland: produktion og salg af kompositpolymerer, binde- og klæbemidler, systemer til behandling af proces- og brugsvand, celluloseæter, smøremidler, kemikalier til biler, og

ISP: produktion og salg af specialkemikalier til forbrugere og industrimarkedet, herunder produkter til personlig pleje, farmaceutiske produkter og fødevarer, drikkevarer, midler til hjemmepleje, overfladebehandlingsmidler og limprodukter, energi, landbrug, plastic og dæk.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).