13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 188/07

1.

Den 5. juli 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Carrefour S.A. (»Carrefour«, Frankrig) og Marinopoulos Holding S.à r.l. (»Marinopoulos«, Luxembourg), der tilhører koncernen Marinopoulos, henholdsvis gennem kontrakt og opkøb af aktier i et nyoprettet joint venture erhverver fælles kontrol over CM Balkans B.V. (»Balkan JV«, Nederlandene), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Carrefour: dagligvarehandel i egne eller franchisebaserede dagligvarebutikker (lavprisvarehuse, supermarkeder, discount- og nærbutikker) i Europa, Latinamerika og Asien

Marinopoulos-koncernen: dagligvarehandel, produktion af kosmetik og medicinalvarer samt detailsalg af tøj, kosmetik, optiske produkter og specialkaffe i en række lande i Europa, herunder Grækenland og Cypern

Balkan JV: drift af fire supermarkeder i Bulgarien og opbygning af Carrefour lavprisvarehuse og supermarkeder i Balkan, nærmere bestemt i Bulgarien, Slovenien, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).