13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/03)

Den 16. januar 2009 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32009M5358. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).