9.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 314/14


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 314/07)

1.

Den 2. december 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Arizona Chemical GmbH (»Arizona«, Tyskland), der tilhører Arizona Chemical-koncernen, gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over Abieta Chemie GmbH (»Abieta«, Tyskland), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Arizona: Raffinering, forarbejdning og salg af oleokemikalier

Abieta: Produktion og salg af harpikssæbe, der bruges som emulgator.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5358 — Arizona/Abieta sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.