31.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 134/41


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 134/12)

1.

Den 23. maj 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved STMicroelectronics NV (»STM«, Nederlandene) og NXP BV (»NXP«, Nederlandene) erhverver fælles kontrol over et nyoprettet selskab, der udgør et joint venture, jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

STM: Halvlederprodukter

NXP: Halvlederprodukter

Joint Venture: Halvlederprodukter til mobil telekommunikation.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5173 — STM/NXP/JV sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.