19.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 14/37


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 14/14)

1.

Den 15. januar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Cookson plc (»Cookson«, Det Forenede Kongerige) gennem et offentligt købstilbud bekendtgjort den 11. oktober 2007 erhverver kontrol over hele Foseco plc (»Foseco«, Det Forenede Kongerige), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Cookson: Cookson driver verdensomspændende materialevidenskabelig virksomhed inden for keramik-, elektronik- og ædelmetalindustri. Cookson's Ceramics-afdelingen er først og fremmest leverandør af ildfaste materialer til en række industrier som f.eks. jern- og stålindustrien og i mindre udstrækning af teknisk keramik (navnlig filtre) til glas-, solenergi- og støberiindustrier

Foseco: Foseco er først og fremmest leverandør af varer til forbrug i støberier (f.eks. filtre) og i mindre udstrækning af ildfaste produkter til brug i fremstilling af jern og stål. Virksomheden er aktiv på verdensplan.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4961 — Cookson/Foseco sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.