8.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 211/50


Sag anlagt den 16. juli 2007 — People's Mojahedin Organization of Iran mod Rådet

(Sag T-256/07)

(2007/C 211/94)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur Oise, Frankrig) (ved lawyer J.P. Spitzer og D. Vaughan, QC)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af Rådets afgørelse 2007/445/EF for så vidt det angår sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om delvis annullation af Rådets afgørelse af 28. juni 2007 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af afgørelse 2006/379/EF og 2006/1008/EF (1), hvor sagsøgeren fortsat er opført på listen over personer, grupper og enheder over for hvem indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer finder anvendelse.

Til støtte for sin påstand har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægte afgørelse fra Rådet bør annulleres fordi Rådet fortsat støtter sig på det forhold, at sagsøgeren var opført på listen i afgørelse 2006/379/EF, som skulle have været annulleret eller ændret af Rådet for så vidt angår sagsøgeren efter Retten i Første Instans' dom i sag T-228/02, Organisation des Modjahedins du peuple d'Iran mod Rådet, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser. Ifølge sagsøgeren havde Rådet pligt til at fjerne sagsøgerens navn fra denne liste.

Yderligere har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse blev truffet i strid med sagsøgerens ret til kontradiktion og uden korrekt begrundelse.

Desuden har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse blev truffet på grundlag af materiale, som vedrørte perioden inden 2001 og uden hensyn til materiale vedrørende perioden efter 2001 som sagsøgeren havde fremlagt.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at disse omstændigheder er udtryk for magtfordrejning.


(1)  EUT 2007 L 169, s. 58.