14.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/16


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 162/08)

1.

Den 6. juli 2007 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved 3i Group Plc (»3i«, Det Forenede Kongerige) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Eltel Group Corporation (»Eltel«, Finland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

3i: privat investeringsvirksomhed

Eltel: opførelse og vedligeholdelse af telekommunikations- og elektricitetsinfrastruktur.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4773 — 3i/Eltel sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.