7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/45


Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 25. maj 2007 — Antas mod Rådet

(Sag F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.


(1)  EUT C 237 af 30.9.2006, s. 21.