13.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 303/1


PROTOKOL

(2006/C 303 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES

Formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring om mordet i Liège i juni måned på de to små piger, Stacy Lemmens og Nathalie Mahy, samt om den meget blodige togulykke, der var sket samme dag i Valencia (i Spanien).

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

3.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Mødedato: 14.06.2006

Stemmeintentioner:

Forslag til beslutning om næste fase i tænke- og analysepausen vedrørende Europas fremtid (B6-0327/2006)

beslutning (som helhed)

imod: Nils Lundgren

Mødedato: 15.06.2006

Stemmeintentioner:

Betænkning: Jerzy Buzek — A6-0202/2006

ændringsforslag 320

for: Britta Thomsen

*

* *

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

4.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-DE-Gruppen og ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet:

Markus Pieper

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen):

Giuseppe Castiglione i stedet for Markus Pieper

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene:

Marco Cappato

5.   Parlamentets sammensætning (observatører)

Valeriu Ştefan Zgonea havde meddelt, at han med virkning fra den 13.07.2006 trådte tilbage som observatør i Europa-Parlamentet.

Parlamentet tog meddelelsen til efterretning og ville underrette de kompetente rumænske myndigheder.

6.   Valgs prøvelse

JURI havde på sit møde den 21.06.2006 foretaget valgs prøvelse af Achille Occhetto i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, og behandlet Beniamino Donnicis indsigelse mod udpegelsen af Achille Occhetto til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Antonio Di Pietro.

Efter at have konstateret, at denne indsigelse i henhold til artikel 12 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke kunne behandles, da den var baseret på den italienske nationale valglovgivning, havde JURI enstemmigt foreslået, at Achille Occhettos mandat blev erklæret for gyldigt med virkning fra 08.05.2006.

Parlamentet godkendte således mandatet.

7.   Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (3681/3/2005 — C6-0210/2006 — 2005/0007(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 (3626/2006 — C6-0213/2006 — 2004/0165(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (3625/2006 — C6-0212/2006 — 2004/0167(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (3627/2006 — C6-0214/2006 — 2004/0168(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (3621/2006 — C6-0215/2006 — 2004/0084(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler (3663/2/2005 — C6-0211/2006 — 2004/0237(COD))

8.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra udvalgene

1.1)

følgende betænkninger:

Betænkning om en omfattende konsolidering af sektoren for finansielle tjenesteydelser (2006/2081(INI)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Muscat Joseph (A6-0170/2006).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering af det europæiske agentur for søfartssikkerheds tiltag til bekæmpelse af forurening fra skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 (KOM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: de Grandes Pascual Luis (A6-0184/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets beslutning om etablering af en procedure for gensidig informering om medlemsstaternes foranstaltninger på asyl og indvandringsområdet (KOM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Gaubert Patrick (A6-0186/2006).

Betænkning om strategier og midler til integration af indvandrere i Den Europæiske Union (2006/2056(INI)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Lambrinidis Stavros (A6-0190/2006).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om bekæmpelse af vold (Daphne), forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (KOM(2005)0122 — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)) — Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ordfører: Gröner Lissy (A6-0193/2006).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler (KOM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Alvaro Alexander (A6-0196/2006).

Betænkning om mindskelse af klimapåvirkningerne fra luftfarten (2005/2249(INI)) — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Lucas Caroline (A6-0201/2006).

Betænkning om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Mere forskning og innovation — investering i vækst og beskæftigelse: En fælles tilgang (2006/2005(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: del Castillo Vera Pilar (A6-0204/2006).

Betænkning om politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU — mod en mere integreret industripolitisk strategi (2006/2003(INI)) — Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Calabuig Rull Joan (A6-0206/2006).

Betænkning om retfærdig handel og udvikling (2005/2245(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Schmidt Frithjof (A6-0207/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og hjælpe med til at bekæmpe svig og unddragelse, og om ophævelse af visse beslutninger om at tillade fravigelser (KOM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Konrad Christoph (A6-0209/2006).

Betænkning om migration og udvikling (2005/2244(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Carlotti Marie-Arlette (A6-0210/2006).

Betænkning om partnerskab mellem EU og Vestindien for vækst, stabilitet og udvikling (2006/2123(INI)) — Udviklingsudvalget

Ordfører: Zimmer Gabriele (A6-0211/2006).

Interimsbetænkning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (2006/2027(INI)) — Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger

Ordfører: Fava Giovanni Claudio (A6-0213/2006).

* Betænkning om ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (08174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cavada Jean-Marie (A6-0214/2006).

* Betænkning om ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (08174/2006 — KOM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Cavada Jean-Marie (A6-0215/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport og ændring af forordning (EF) nr. 1/2003 med henblik på udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart (KOM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)) — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Wortmann-Kool Corien (A6-0217/2006).

Anden betænkning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler (2006/2015(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Hughes Stephen (A6-0218/2006).

Interimsbetænkning om krisen i Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI)) — Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society

Ordfører: Wallis Diana (A6-0221/2006).

* Betænkning om Kongeriget Nederlandenes initiativ om afgørelse om styrkelse af det grænseoverskridende politisamarbejde ved begivenheder, hvor et stort antal mennesker fra flere medlemsstater forsamles, og hvor politiet primært har til opgave at opretholde den offentlige orden og sikkerhed og forebygge og bekæmpe strafbare handlinger (06930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS)) — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Brepoels Frieda (A6-0222/2006).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (KOM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS)) — Budgetudvalget

Ordfører: Lamassoure Alain (A6-0223/2006).

*** Henstilling om forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (09077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC)) — Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Hatzidakis Konstantinos (A6-0224/2006).

*** Henstilling om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) 1164/94 (09078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC)) — Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Andria Alfonso (A6-0226/2006).

Betænkning om den seneste udvikling og udsigter i relation til selskabsret (2006/2051(INI)) — Retsudvalget

Ordfører: Szejna Andrzej Jan (A6-0229/2006).

1.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Sommer Renate (A6-0208/2006).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)) — Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Stockmann Ulrich (A6-0212/2006).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 (09060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Silva Peneda José Albino (A6-0220/2006).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (09059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD)) — Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Fava Giovanni Claudio (A6-0225/2006).

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (09062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD)) — Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Olbrycht Jan (A6-0227/2006).

2)

fra medlemmerne

2.1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

Mundtlig forespørgsel (O-0039/2006) af Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Forfalskning af lægemidler (B6-0310/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0061/2006) af Martin Schulz og Martine Roure for PSE-Gruppen til Kommissionen: EU's indvandringspolitik (B6-0311/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0064/2006) af Ewa Klamt for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: EU's indvandringspolitik (B6-0313/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0036/2006/rev. 1) af Enrique Barón Crespo for INTA til Kommissionen: Resultaterne af WTO møderne sidst i april i Genève og fremtidige perspektiver (B6-0314/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0063/2006) af Doris Pack for PPE-DE-Gruppen, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin og Henrik Lax til Rådet: Visumpolitik over for landene i Vestbalkan (B6-0315/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0065/2006) af Enrique Barón Crespo for INTA til Kommissionen: Angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (»oprindelsesmærkning«) (B6-0316/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0069/2006) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Udviklingen i fusioner og overtagelser i forbindelse med Europas børser (B6-0317/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0070/2006) af Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: EU's indvandringspolitik (B6-0318/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0073/2006) af Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen til Kommissionen: EU's indvandringspolitik (B6-0319/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0077/2006) af Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen til Rådet: Lempelse af visumbestemmelserne for de vestlige balkanlande (B6-0320/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0078/2006) af Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Lempelse af visumbestemmelserne for de vestlige balkanlande (B6-0321/2006)

Mundtlig forespørgsel (O-0079/2006) af Roberta Angelilli og Romano Maria La Russa for UEN-Gruppen til Kommissionen: EU's indvandringspolitik (B6-0322/2006).

2.2)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0312/2006):

til Rådet

Ludford Sarah, Seeber Richard, Posselt Bernd, Nicholson of Winterbourne, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gentvilas Eugenijus, Henin Jacky, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Karim Sajjad, Casaca Paulo, Seppänen Esko, Lundgren Nils, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Pafilis Athanasios, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Goudin Hélène

til Kommissionen

Moraes Claude, Evans Robert, Gyürk András, Davies Chris, Posselt Bernd, Horáček Milan, Nicholson of Winterbourne, Paleckis Justas Vincas, Ryan Eoin, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Westlund Åsa, Ebner Michl, Andrikienė Laima Liucija, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Newton Dunn Bill, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Doyle Avril, Lambrinidis Stavros, Pafilis Athanasios, Manolakou Diamanto, Lynne Elizabeth, Toussas Georgios, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Belet Ivo, Bowis John, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Van Lancker Anne, Medina Ortega Manuel, Varvitsiotis Ioannis, Henin Jacky, Willmott Glenis, Ortuondo Larrea Josu, Papastamkos Georgios, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ford Glyn, Krarup Ole, Méndez de Vigo Íñigo, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Jordan Cizelj Romana, Mitchell Gay, Kauppi Piia-Noora, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Martin Hans-Peter, Podkański Zdzisław Zbigniew.

2.3)

følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 114):

De Keyser Véronique, for Socialdemokrater-Gruppen — Forslag til henstilling til Rådet om forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (B6-0373/2006).

henvist til:

korr.udv.

:

AFET

rådg.udv.

:

INTA

2.4)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

Alessandra Mussolini om forbud mod stiftelse af foreninger, bevægelser og partier, som tager udgangspunkt i børnepornografi (0049/2006)

Sylwester Chruszcz om nazismens genopblussen i Tyskland (0050/2006)

Daniel Strož og Jaromír Kohlíček om utilstedeligheden af nye »jerntæpper« (0051/2006)

Maciej Marian Giertych om beskyttelse og bevarelse af den katolske katedral i Bukarest (0052/2006)

Thierry Cornillet om internationale straffeforanstaltninger mod piratkopiering af lægemidler (0053/2006)

Mario Borghezio om ukorrekt tildeling af midler fra europæiske fonde, navnlig tildelingen af 900 millioner euro til Hamborg-regionen i Tyskland (0054/2006).

3)

fra Forligsudvalget

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (03615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)).

henvist til:

korr.udv.

:

CODE

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (03614/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)).

henvist til:

korr.udv.

:

CODE

4)

fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer (03614/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)) — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Korhola Eija-Riitta (A6-0230/2006).

***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (03615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)) — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Blokland Johannes (A6-0231/2006).

9.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Singapores regering om visse aspekter af lufttrafik

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om visse aspekter af lufttrafik

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om visse aspekter af lufttrafik.

10.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 20/2006 (C6-0163/2006 — SEK(2006)0646).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen af 25. juni 2002 godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

11.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i juli (PE 354.650/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 03.07.2006 til 06.07.2006

Mandag

ingen ændringer

Tirsdag

Anmodning fra LIBE, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 168, om henvisning til fornyet udvalgsbehandling af betænkning af Martine Roure (A6-0192/2006), som var opført på dagsordenen under afstemningstiden tirsdag (punkt 22 i PDOJ).

Martine Roure tog ordet og begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Onsdag og torsdag

ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

12.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Talere: Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik og Bairbre de Brún (der i begyndelsen af sit indlæg talte irsk — formanden gjorde hende opmærksom på, at der ikke ved plenarmøderne var tolkning fra dette sprog), Siiri Oviir og Dariusz Maciej Grabowski.

13.   Krisen i Equitable Life Assurance Society (forhandling)

Interimsbetænkning: Krisen i Equitable Life Assurance Society [2006/2026(INI)] — Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society

Ordfører: Diana Wallis (A6-0221/2006).

Diana Wallis forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ

Næstformand

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Robert Atkins for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Paul van Buitenen for Verts/ALE-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Ashley Mote, løsgænger, Mairead McGuinness, Harald Ettl, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Manuel Medina Ortega, Jean-Paul Gauzès, Michael Cashman og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 04.07.2006.

14.   Konsolidering af sektoren for finansielle tjenesteydelser — Fusioner og overtagelser i forbindelse med Europas børser (forhandling)

Betænkning: En omfattende konsolidering af sektoren for finansielle tjenesteydelser [2006/2081(INI)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Joseph Muscat (A6-0170/2006).

Mundtlig forespørgsel (O-0069/2006) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Udviklingen i fusioner og overtagelser i forbindelse med Europas børser (B6-0317/2006)

Joseph Muscat forelagde sin betænkning.

Pervenche Berès begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Sharon Bowles, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi, John Purvis, Charlie McCreevy, Pervenche Berès og John Purvis, begge om Charlie McCreevys indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 04.07.2006.

15.   Cabotage og international trampfart * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport og ændring af forordning (EF) nr. 1/2003 med henblik på udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart [KOM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS)] — Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Corien Wortmann-Kool (A6-0217/2006).

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Corien Wortmann-Kool forelagde sin betænkning.

Talere: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou for PPE-DE-Gruppen, Robert Navarro for PSE-Gruppen, Georgios Toussas for GUE/NGL-Gruppen og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 04.07.2006.

16.   Pengeoverførsler ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler [KOM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD)] — Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Alexander Alvaro (A6-0196/2006).

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Alexander Alvaro forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS

Næstformand

Talere: Udo Bullmann (ordfører for udtalelse fra ECON), Mihael Brejc for PPE-DE-Gruppen, Andrzej Jan Szejna for PSE-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Hubert Pirker, Wiesław Stefan Kuc og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 06.07.2006.

17.   Selskabsret (forhandling)

Betænkning: Aktuelle udviklinger og perspektiver inden for selskabsretten [2006/2051(INI)] — Retsudvalget

Ordfører: Andrzej Jan Szejna (A6-0229/2006).

Andrzej Jan Szejna forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Klaus-Heiner Lehne (ordfører for udtalelse fra ECON), Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, løsgænger, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi og Charlie McCreevy.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI

Næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.17 i protokollen af 04.07.2006.

18.   Klimapåvirkninger fra luftfarten (forhandling)

Betænkning: Mindskelse af klimapåvirkningerne fra luftfarten [2005/2249(INI)] — Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Caroline Lucas (A6-0201/2006).

Caroline Lucas forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (ordfører for udtalelse fra TRAN), Peter Liese for PPE-DE-Gruppen, Karin Scheele for PSE-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Péter Olajos, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Carl Schlyter, Jaromír Kohlíček, Avril Doyle, Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, Eva Lichtenberger, Bogusław Sonik, Ulrich Stockmann, Eija-Riitta Korhola, Philip Bradbourn og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.18 i protokollen af 04.07.2006.

19.   Anvendelse af Århus-konventionen ***III (forhandling)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Eija-Riitta Korhola (A6-0230/2006).

Eija-Riitta Korhola forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Horst Schnellhardt for PPE-DE-Gruppen, María Sornosa Martínez for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen og Péter Olajos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 04.07.2006.

20.   Batterier og akkumulatorer ***III (forhandling)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF [PE-CONS 3615/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD)] — Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget

Ordfører: Johannes Blokland (A6-0231/2006).

Johannes Blokland forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Peter Liese for PPE-DE-Gruppen, Dan Jørgensen for PSE-Gruppen, Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 04.07.2006.

21.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 354.650/OJMA).

22.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Julian Priestley

Generalsekretær

Jacek Emil Saryusz-Wolski

Næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatører:

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Dîncu, Duca, Ganţ, Hogea, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle