31.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 209/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 209/04)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 17. august 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Doughty Hanson & Co. Limited (»Doughty Hanson«, Det Forenede Kongerige), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Caudwell Group Mobile Distribution Business (»Mobile Distribution Business«, Det Forenede Kongerige) .

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Doughty Hanson: administration af private investeringsfonde

Mobile Distribution Business: distribution og reparation af mobiltelefoner og tilbehør samt dertil knyttede tjenesteydelser (f.eks. kundetilpasning af telefoner, modulpakker samt emballering, salg af takstbaserede kontrakter til privatkunder og erhvervsliv, salg af taletidskort) og personaleudvælgelse.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte transaktion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne, med angivelse af reference COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business, kan sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.