8.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 31. januar 2006 af Finanzgericht Düsseldorf i sagen Euro Tex Textilverwertung GmbH mod Hauptzollamt Duisburg

(Sag C-56/06)

(2006/C 86/23)

Processprog: tysk

Ved kendelse afsagt den 31. januar 2006, indgået til Domstolens Justitskontor den 2. februar 2006, har Finanzgericht Düsseldorf i sagen Euro Tex Textilverwertung GmbH mod Hauptzollamt Duisburg forelagt De Europæiske Fællesskabers Domstol en anmodning om præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

Er de i kendelsen nærmere beskrevne sammenstillingsaktiviteter mere vidtgående end de aktiviteter, der udgør en enkel foranstaltning i form af sammenstilling i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i protokol nr. 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde, som ændret ved afgørelse nr. 1/97 truffet af Associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side den 30. juni 1997 (1)?


(1)  EFT L 221, s. 1.