4.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 54/45


UK-Lerwick: Ruteflyvning

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Det Forenede Kongerige følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) og øerne Foula, Fair Isle, Out Skerries og Papa Stour

(2006/C 54/09)

(EØS-relevant tekst)

1.   Indledning: I medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23.7.1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet har Det Forenede Kongerige besluttet at indføre forpligtelser til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning mellem Shetland Mainland og øerne Foula (fra Tingwall), Fair Isle (fra Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (fra Tingwall) og Papa Stour (fra Tingwall). De nærmere bestemmelser for denne forsyningspligt er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 394/6 af 21.12.1996 og ændret ved De(n) Europæiske Fællesskabers/Unions Tidende C 356/3 af 12.12.2000, C 358/07 af 15.12.2001, C 306/24 af 10.12.2004, C 223/08 af 10.9.2005 og C 53/06 af 3.3.2006.

Hvis der den 1.7.2006 ikke er noget luftfartsselskab, der har påbegyndt eller er i færd med at påbegynde ruteflyvning mellem Shetland Mainland og Foula (fra Tingwall), Fair Isle (fra Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (fra Tingwall) og Papa Stour (fra Tingwall) i henhold til forpligtelsen til offentlig tjeneste og uden at anmode om økonomisk kompensation, har Det Forenede Kongerige i medfør af proceduren i artikel 4, stk. 1, litra d), i ovennævnte forordning besluttet fortsat at begrænse adgangen til et enkelt luftfartsselskab for ruterne og — efter udbud — at give luftfartsselskabet retten til at beflyve ruterne fra den 1.8.2006.

Kontrakten tildeles af Shetland Islands Council, i det følgende benævnt »den ordregivende myndighed«, der stiller et Britten Norman Islander fly til rådighed til brug på de ovennævnte ruter.

2.   Følgende gives i udbud: Ruteflyvning mellem Shetland Mainland og Foula (fra Tingwall), Fair Isle (fra Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (fra Tingwall) og Papa Stour (fra Tingwall) fra den 1.8.2006 i henhold til forpligtelse til offentlig tjeneste som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 394/05 af 30.12.1997, og som ændret ved De(n) Europæiske Fællesskabers/Unions Tidende C 356/3 af 12.12.2000, C 358/07 af 15.12.2001, C 306/24 af 10.12.2004, C 223/08 af 10.9.2005 og C 53/06 af 3.3.2006. Til beflyvningen af ovennævnte ruter forventes luftfartsselskabet at benytte det fly, som den ordregivende myndighed stiller omkostningsfrit til rådighed (men underlagt de betingelser, som fremgår af udbudsmaterialet).

3.   Følgende kan deltage: Alle luftfartsselskaber, som har en gyldig tilladelse udstedt af en medlemsstat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23.7.1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber. Ruteflyvningen er underlagt den civile luftfartsmyndigheds (CAA's) regler.

4.   Udbudsprocedure: Udbuddet sker i medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), e), f), g), h), og i), i forordning (EØF) nr. 2408/92.

5.   Udbudsdokumenter, kvalifikationer, mv.: Samtlige udbudsdokumenter, herunder formular til indgivelse af bud, tekniske specifikationer, kontraktvilkår samt ordlyden af forpligtelse til offentlig tjeneste, som blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 97/394 af 30.12.1997 og ændret ved De(n) Europæiske Fællesskabers/Unions Tidende C 356/3 af 12.12.2000, C 358/07 af 15.12.2001, C 306/24 af 10.12.2004, C 223/08 af 10.9.2005 og C 53/06 af 3.3.2006, kan rekvireres gratis hos den ordregivende myndighed:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland, United Kingdom. Tlf. 00 44 15 95 74 48 00. Fax 00 44 15 95 74 48 69 (Kontaktperson: Ian Bruce, Service Manager - Transport Operations).

Tilbudsmaterialet skal indeholde dokumentation for luftfartsselskabets økonomiske situation (herunder bankoplysninger med henblik på kontraktbeløbet samt årsberetninger, reviderede regnskaber, omsætning og overskud før skat for de sidste tre år), dokumentation for tidligere erfaring og tekniske forudsætninger for at kunne levere de beskrevne ydelser. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at rekvirere yderligere oplysninger om ansøgernes finansielle og tekniske ressourcer og formåen.

Bud angives i pund sterling, og al dokumentation skal være på engelsk. Kontrakten vil være underlagt skotsk lovgivning, og de skotske domstole har enekompetence til at behandle tvister vedrørende kontrakten.

6.   Økonomisk kompensation: Kompensationsbeløbet for beflyvningen skal klart fremgå af de indgivne bud for en periode på tre år at regne fra driftens begyndelse. Kompensationsbeløbet beregnes i henhold til specifikationerne. Det fastsatte maksimumsbeløb kan kun revideres, hvis der sker uforudsete ændringer i driftsbetingelserne.

Kontrakten tildeles af Shetland Islands Council. Alle udbetalinger i henhold til kontrakten sker i pund sterling.

7.   Kontraktens varighed, ændring og opsigelse: Kontrakten gælder for tre år for de 4 ruter fra den 1.8.2006, og den udløber den 31.7.2009. Ændring eller opsigelse af kontrakten skal ske i overensstemmelse med kontraktvilkårene. Afvigelser fra den planlagte drift tillades kun efter aftale med den ordregivende myndighed.

8.   Sanktioner ved misligholdelse af kontrakten: Hvis luftfartsselskabet aflyser en afgang af en hvilken som helst grund, kan den ordregivende myndighed reducere det angivne maksimumsbeløb forholdsmæssigt efter driftens reelle varighed, jf. ovenstående. Dog vil den ordregivende myndighed ikke reducere det angivne maksimumsbeløb, hvis aflysningen skyldes en af følgende omstændigheder og ikke direkte kan henføres til luftfartsselskabet

vejrforholdene

lufthavnenes lukning

sikkerhedsgrunde

strejker

hensyn til flysikkerheden.

I overensstemmelse med kontraktvilkårene kræves der desuden en forklaring på aflysningen fra luftfartsselskabet.

9.   Frist for indgivelse af bud: 1 måned efter offentliggørelsen af denne meddelelse.

10.   Fremgangsmåde ved indgivelse af bud: Tilbud indsendes til følgende adresse:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, Det Forenede Kongerige.

Buddene åbnes af designeret personale fra og valgte medlemmer af den ordregivende myndighed. Tilbud bør ikke afleveres på adressen angivet i punkt 5.

11.   Udbuddets gyldighed: Gyldigheden af dette bud er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 underkastet den betingelse, at intet luftfartsselskab før den 1.7.2006 har forelagt et program for at beflyve de pågældende ruter fra og med den 1.8.2006 i overensstemmelse med den ændrede forpligtelse til offentlig tjeneste uden at anmode om økonomisk kompensation. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til med en behørig begrundelse at afvise alle tilbud, hvis ingen af disse betragtes som acceptable.