91997E1035

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1035/97 af Hiltrud BREYER til Rådet. Færdiggørelse af atomkraftværket Mochovce (Den Slovakiske Republik)

EF-Tidende nr. C 373 af 09/12/1997 s. 0052


SKRIFTLIG FORESPOERGSEL E-1035/97 af Hiltrud Breyer (V) til Raadet (24. marts 1997)

Om: Faerdiggoerelse af atomkraftvaerket Mochovce (Den Slovakiske Republik)

Som de foerste atomkraftvaerker i Central- og OEsteuropa skal trykvandsreaktorerne Mochovce I og II i Den Slovakiske Republik med europaeisk hjaelp opfylde vestlige sikkerhedsnormer. Et projekt, hvis finansiering, bl.a., er afvist af Den Europaeiske Bank og Genopbygning og Udvikling (EBRI), fordi ideen anses for urealistisk. Nu fik European Consortium Mochovce (EUCOM), som bestaar af Siemens-koncernen og den franske virksomhed Framatom, af det slovakiske energiforsyningsfirma Slovenske Elektrame (SE) til opgave at faerdiggoere det atomkraftvaerk, der er ved at blive opfoert. Firmaet Siemens har i forbindelse hermed over for de tyske myndigheder fremsat anmodning om en Hermes-sikkerhedsstillelse.

1. Er Raadet af den opfattelse, at opbygningen af en effektiv miljoevenlig energiforsyning blokeres, og at energiforbrugnormen i Den Slovakiske Republik kan forblive uaendret som foelge af stoetten til den atomare energipolitik i Den Slovakiske Republik?

2. Er Raadet enig i den vurdering, at tyske og franske engagementer i Den Slovakiske Republik skader OEstrigs interesser? I hvilket omfang er der foert noedvendige forhandlinger i forbindelse hermed?

3. Har Raadet kendskab til, hvorledes og hvordan radioaktivt affald kan bortskaffes og endeligt oplagres i tilfaelde af, at atomkraftvaerket Mochovce tages i drift?

Svar (16. juni 1997)

Spoergsmaalet om den nukleare sikkerhed i Slovakiet har altid ligget faellesskabsinstitutionerne paa sinde og blev for nylig rejst i Associeringsraadet EF-Slovakiet den 25. februar 1997. Faellesskabet understregede ved den lejlighed - bl.a. med henblik paa Slovakiets tiltraedelse af Unionen - klart, hvor stor betydning det tillaegger et hoejt sikkerhedsniveau paa atomkraftvaerker og et snaevert samarbejde med henblik herpaa.

Paa grundlag af disse principper noterede man sig paa moedet, at Slovakiet agter at faerdiggoere atomkraftvaerket i Mochovce i overensstemmelse med retningslinjer for internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder, samt at Slovakiet gav tilsagn om at lukke atomkraftvaerker, der ikke opfylder disse standarder. Med hensyn til sidstnaevnte understregede Faellesskabet, at Bohunice NPP-V-1 hurtigst muligt boer lukkes.