23.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/58


Sag anlagt den 17. november 2022 — Illumina mod Kommissionen

(Sag T-709/22)

(2023/C 24/81)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, De Forenede Stater) (ved Barristers D. Beard, B. Cullen og J. Holmes samt advokaterne F. González Díaz, M. Siragusa, G. Rizza, N. Latronico og L. Bitsakou)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2022) 6454 final af 6. september 2022 om en fusions uforenelighed med det indre marked og EØS-aftalens funktion (Sag COMP/M.10188 — Illumina/Grail) annulleres.

Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger i forbindelse med denne sag.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat ti anbringender.

1.

Med det første anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl ved ikke at tage stilling til, om transaktionen er omfattet af det territoriale anvendelsesområde for EU-fusionsforordningen, og ved at anse sig for kompetent til at undersøge og forbyde tranaktionen uden at analysere, hvorvidt sidstnævnte havde den nødvendige tilknytning og forudsigeligt ville få umiddelbare og væsentlige virkninger i EØS.

2.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at Kommissionen tilsidesatte sagsøgerens ret til forsvar ved at undlade at udstede en supplerende klagepunktsmeddelelse. Kommissionen supplerede i væsentlig grad indsigelsen om, at sagsøgeren har evnen og incitamentet til at udsætte Grail’s formodede konkurrenter for afskærmning, navnlig ved at indføre en kvantitativ analyse i den første sagsfremstillingsmeddelelse.

3.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at Kommissionen ikke har løftet sin bevisbyrde hverken i henhold til kriteriet om en stor sandsynlighed eller en sandsynlighedsvurdering.

4.

Med det fjerde anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at anvende en definition af de relevante markeder, som a) skaber en kunstig sondring mellem udviklings- og markedsføringsstadiet for NGS-baserede (næste generations sekventering) tests til screening for af kræft (ECD), b) konstaterer, at der forelå substituerbarhed mellem forskellige NGS-baserede ECD, DAC (diagnostisk hjælpemiddel for kræft) og MRD (minimal resterende sygdom) test på det formodede udviklingsstadie, og c) konstatere, at der forelå innovationssubstituerbarhed mellem NGS-baserede (Grail’s Galleri-test) tests til tidlig screening for flere eller bestemte former for kræft.

5.

Med det femte anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved ikke at anse det åbne bud for at være en del af den faktiske situation i forbindelse med vurderingen af sagsøgerens angivelige evne eller incitament til at anvende strategier for inputafskærmning samt transaktionens effektivitetsgevinster og indvirkning på den effektive konkurrence.

6.

Med det sjette anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at hævde, at transaktionen ville føre til Illuminas mulighed for at afskærme.

7.

Med det syvende anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at gøre gældende, at Illumina ville have et incitament til at afskærme.

8.

Med det ottende anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at anføre, at transaktionen ville få en direkte og skadelig indvirkning på den faktiske konkurrence i de seks referencelande eller EØS.

9.

Med det niende anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at afvise parternes argumenter om, at transaktionen ville fremskynde lanceringen af Galleri i EØS med mindst fem år og redde tusindvis af liv, og at en internalisering af Illuminas marginer ved salg af NGS-systemer til Grail ville eliminere dobbelte avancer og føre til væsentlige besparelser for medlemsstaternes nationale sundhedssystemer og skatteyderne ved at nedbringe omkostningerne til kræftbehandling. Transaktionens effektivitetsgevinster ville i modsætning til det af Kommissionen hævdede være fusionsspecifikke, kunne kontrolleres og gavne forbrugerne.

10.

Med det tiende anbringende gøres det gældende, at Kommissionen begik en retlig fejl samt begik faktiske fejl og anlagde urigtige skøn ved at afvise Illuminas omfangsrige korrigerende foranstaltninger, der ikke kun omfattede det åbne bud, men også licenser, fritagelse samt tilsagn om ikke at søge fuldbyrdelse, som ville have lettet upstream-adgangen og udvidelsesmulighederne for Illuminas konkurrenter.