20.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/34


Sag anlagt den 9. august 2021 — Glaxo Group mod EUIPO — Cipla Europe (Formen på en inhalator)

(Sag T-477/21)

(2021/C 382/47)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Glaxo Group Ltd (Brentford, Det Forenere Kongerige) (ved advokaterne T. de Haan og F. Verhoestraete)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Cipla Europe NV (Antwerpen, Belgien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Glaxo Group Ltd

Det omtvistede varemærke: Tredimensionalt EU-varemærke (formen på inhalator) — registreringsansøgning nr. 2 179 562

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. maj 2021 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1835/2016-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Første Appelkammer ved kontoret.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 94, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 og artikel 41, stk. 2, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) 40/94

Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 207/2009.