20.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/30


Sag anlagt den 4. august 2021 — Ionfarma mod EUIPO — LG Electronics (AION)

(Sag T-465/21)

(2021/C 382/42)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Ionfarma, SL (Barcelona, Spanien) (ved advokat S. Correa Rodríguez)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: LG Electronics, Inc. (Seoul, Syd Korea)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: LG Electronics, Inc.

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket AION — registreringsansøgning nr. 17 892 367

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 25. maj 2021 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2223/2020-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og EU-varemærkeansøgning nr. 17 892 367, AION, afslås for alle varer.

EUIPO og LG Electronics, såfremt sidstnævnte intervenerer i sagen for Retten, tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.