DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

9. december 2021 ( *1 )

»Præjudiciel forelæggelse – fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer – direktiv 2014/40/EU – mærkning og emballering – artikel 8, stk. 8 – sundhedsadvarsler, som hver enkeltpakning med en tobaksvare og eventuel ydre emballage skal være forsynet med – automat til salg af cigaretpakker – sundhedsadvarsler, som ikke kan ses udefra – enkeltpakningers udformning – begrebet »billede« af enkeltpakninger« og eventuel ydre emballage, der henvender sig til forbrugere i Den Europæiske Union«

I sag C-370/20,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesgerichtshof (Forbundsdomstol, Tyskland) ved afgørelse af 25. juni 2020, indgået til Domstolen den 7. august 2020, i sagen

Pro Rauchfrei eV

mod

JS e. K.

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af formanden for Tredje Afdeling, K. Jürimäe, som fungerende formand for Fjerde Afdeling, og dommerne S. Rodin (refererende dommer) og N. Piçarra,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

JS e. K. ved Rechtsanwalt A. Meisterernst,

Europa-Kommissionen ved C. Hödlmayr og I. Rubene, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 15. juli 2021,

afsagt følgende

Dom

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 8, stk. 3 og 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (EUT 2014, L 127, s. 1).

2

Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem Pro Rauchfrei eV og JS e. K. vedrørende sidstnævntes anvendelse af automater til salg af cigaretpakker, som bevirker, at de sundhedsadvarsler, som fremgår af cigaretemballagen, skjules for forbrugerne.

Retsforskrifter

3

21.-24. betragtning til direktiv 2014/40 har følgende ordlyd:

»(21)

I overensstemmelse med direktivets formål, som er at fremme den rette funktion af det indre marked for tobak og relaterede produkter med udgangspunkt i et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, især for unge, og i overensstemmelse med Rådets henstilling 2003/54/EF [af 2. december 2002 om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning (EFT 2003, L 22, s. 31)] bør medlemsstaterne opfordres til at forhindre salg af sådanne produkter til børn og unge ved at træffe passende foranstaltninger, der fastsætter aldersgrænser og sikrer disses overholdelse.

(22)

Der er stadig indbyrdes forskelle mellem de nationale bestemmelser om mærkning af tobaksvarer, særlig med hensyn til brugen af kombinerede sundhedsadvarsler, som består af et billede og en tekst, oplysninger om hjælp til rygestop og lignende tjenester samt salgsfremmende elementer i og på enkeltpakninger.

(23)

Disse forskelle kan skabe handelshindringer og hindre den rette funktion af det indre marked for tobaksvarer og bør derfor fjernes. Det er endvidere muligt, at forbrugerne i nogle medlemsstater er bedre orienteret om de sundhedsmæssige risici ved tobaksvarer end forbrugere i andre medlemsstater. Uden yderligere initiativer på EU-plan vil de eksisterende forskelle kunne forventes at ville blive endnu større i de kommende år.

(24)

Det er også nødvendigt at tilpasse bestemmelserne om mærkning for at tilpasse de regler, der gælder på EU-plan, til den internationale udvikling. [F.eks.] opfordres der i [Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrols retningslinjer om pakning og mærkning af tobaksprodukter til at anvende store billedadvarsler på begge de visuelt vigtigste overflader, obligatoriske oplysninger om hjælp til rygestop og lignende tjenester samt strenge regler om vildledende oplysninger. Bestemmelserne om vildledende oplysninger vil supplere det generelle forbud mod vildledende handelspraksis over for forbrugerne fra virksomhedernes side i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF [af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT 2005, L 149, s. 22)].«

4

Direktivets artikel 1 med overskriften »Genstand« bestemmer som følger:

»Målet med dette direktiv er at gennemføre en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om:

[…]

b)

visse aspekter af mærkning og emballering af tobaksvarer, herunder de sundhedsadvarsler, der skal angives på enkeltpakninger med tobaksvarer og eventuel ydre emballage om tobaksvarer samt sporbarhed og sikkerhedsfeatures, der anvendes i forbindelse med tobaksvarer med henblik på at sikre overholdelse af dette direktiv

[…]

for at fremme den rette funktion af det indre marked for tobak og relaterede produkter med udgangspunkt i et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, navnlig for unge, og for at opfylde Unionens forpligtelser i henhold til [Verdenssundhedsorganisationens] rammekonvention om tobakskontrol […]«

5

Direktivets artikel 2 med overskriften »Definitioner« har følgende ordlyd:

»I dette direktiv forstås ved: […]

[…]

33)

»kombineret sundhedsadvarsel«: en sundhedsadvarsel, som består af en kombination af en tekstadvarsel og et tilhørende fotografi eller en tilhørende illustration, som fastsat i dette direktiv

[…]

40)

»markedsføring«: tilrådighedsstillelse af produkter, uafhængigt af deres fremstillingssted, til forbrugere i Unionen mod eller uden vederlag, herunder ved fjernsalg; […]

[…]«

6

Samme direktivs afsnit II med overskriften »Tobaksvarer« indeholder et kapitel II, der har overskriften »Mærkning og emballering«. Artikel 8 i direktiv 2014/40, som er indeholdt i dette kapitel, og som har overskriften »Generelle bestemmelser«, bestemmer i stk. 1, 3 og 8 som følger:

»1.   Hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage om en tobaksvare skal være forsynet med sundhedsadvarslerne omhandlet i dette kapitel på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor produktet markedsføres.

[…]

3.   Medlemsstaterne sikrer, at sundhedsadvarslerne på en enkeltpakning og eventuel ydre emballage er påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan fjernes eller slettes og er fuldt synlige, herunder at de ikke er helt eller delvist skjult eller brydes af banderoler, prismærkater, sikkerhedsfeatures, indpakningsmateriale, omslag, æsker/kasser eller andre elementer, når tobaksvaren markedsføres. På enkeltpakninger af andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak i punge kan sundhedsadvarslerne påklæbes ved hjælp af mærkater, hvis disse ikke kan fjernes. Sundhedsadvarslerne skal forblive intakte ved åbning af enkeltpakningen, undtagen på pakninger med et flip-top-låg, hvor sundhedsadvarslerne må brydes ved åbning af pakken, men kun på en måde, der sikrer den grafiske integritet og synligheden af teksten, fotografierne og rygestopoplysningerne.

[…]

8.   Billeder af enkeltpakninger og eventuel ydre emballage, der henvender sig til forbrugere i Unionen, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.«

7

Direktivets artikel 10 med overskriften »Kombinerede sundhedsadvarsler for røgtobak« bestemmer følgende i stk. 1:

»Hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage om røgtobak skal være forsynet med kombinerede sundhedsadvarsler. De kombinerede sundhedsadvarsler skal:

a)

indeholde en af tekstadvarslerne som opført i bilag I og et tilhørende farvefotografi som specificeret i billedsamlingen i bilag II [med overskriften »Billedsamling (med kombinerede sundhedsadvarsler)]«.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8

JS, der driver to supermarkeder i München (Tyskland), havde siden den 20. maj 2017 haft installeret automater til salg af cigaretpakker ved disse supermarkeders kasser. Cigaretpakkerne blev opbevaret på en sådan måde i disse automater, at kunderne ikke kunne se disse pakker. Tasterne til produktvalg på disse automater gjorde det ganske vist muligt at identificere forskellige cigaretmærker med en grafisk repræsentation, men uden at de ved lov påbudte sundhedsadvarsler fremgik.

9

For at købe en cigaretpakke skulle kunden anmode kassepersonalet om at åbne automaten. Kunden skulle derefter selv trykke på tasten for den valgte cigaretpakke, som så blev sendt direkte til kassebåndet for at gøre det muligt for kunden at betale for den.

10

Pro Rauchfrei er en almennyttig forening, som forsvarer rettighederne for passive rygere. Foreningen anlagde sag ved Landgericht München I (den regionale ret i første instans i München I, Tyskland) med påstand om, at det blev forbudt JS at sælge tobaksvarer, navnlig cigaretter, ved hjælp af en anordning, der på tidspunktet for salget skjuler de sundhedsadvarsler, som findes på enkeltpakningerne og på enhver ydre emballage for tobaksvarer, over for forbrugeren. Subsidiært nedlagde foreningen påstand om, at det blev forbudt JS at sælge sådanne varer ved hjælp af en anordning, som kun gengiver billedet af enkelpakningerne af cigaretter uden de sundhedsadvarsler, der skal angives.

11

Landgericht München I (den regionale ret i første instans i München I) frifandt sagsøgte.

12

Pro Rauchfrei iværksatte appel til prøvelse af denne afgørelse ved Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland), som heller ikke gav foreningen medhold. På denne baggrund har foreningen besluttet at iværksætte revisionsanke ved den forelæggende ret, Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland), til prøvelse af denne dom.

13

Den forelæggende ret er af den opfattelse, at en afgørelse i denne sag afhænger af en fortolkning af artikel 8, stk. 3, første punktum, og af artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40.

14

Den forelæggende ret har for så vidt angår artikel 8, stk. 3, første punktum, i direktiv 2014/40 givet udtryk for tvivl med hensyn til betydningen af begrebet »markedsføring« og om rækkevidden af forbuddet mod at skjule advarslerne »på anden måde« fastsat i denne bestemmelse.

15

Hvad angår artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 ønsker den forelæggende ret oplyst, om begrebet »billeder af enkeltpakninger« som omhandlet i denne bestemmelse omfatter grafiske gengivelser som dem, der er påført disse salgsautomaters taster. Den forelæggende ret ønsker ligeledes oplyst, om kravene i denne artikel i givet fald er opfyldt, når forbrugeren før købet fra salgsautomaten modtager en enkeltpakning med de ved lov påbudte advarsler. Ifølge den forelæggende ret kan forbrugeren nemlig forbinde en grafisk gengivelse på salgsautomaten som den i hovedsagen omhandlede med en enkeltpakning på grund af dens udformning, dvs. dens omrids, proportioner, farver og varemærke, selv om dette billede ikke er en naturtro gengivelse af den oprindelige emballage. Når forbrugeren imidlertid først har fået leveret cigaretpakken fra salgsautomaten, har forbrugeren mulighed for at undersøge den og gøre sig bekendt med de ved lov påbudte sundhedsadvarsler forud for indgåelsen af salgskontrakten.

16

På denne baggrund har Bundesarbeitsgericht (forbundsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)

Omfatter begrebet »markedsføring« som omhandlet i artikel 8, stk. 3, første punktum, i direktiv 2014/40/EU […] udbud af tobaksvarer til salg i automater på den måde, at enkeltpakningerne med cigaretter i automaten ganske vist er påtrykt de ved lov påbudte advarsler, men disse pakninger i første omgang ikke er synlige i automaten for forbrugeren, og advarslerne på de nævnte pakninger først kan ses, når den forinden af personalet ved kassen åbnede automat bliver aktiveret af kunden, og enkeltpakningen med cigaretter derved kommer ud på kassebåndet før betalingstransaktionen?

2)

Omfatter forbuddet i artikel 8, stk. 3, første punktum, i direktiv 2014/40/EU imod, at advarslerne er »skjult af andre elementer«, det tilfælde, at hele [tobaksemballagen] er skjult i forbindelse med præsentationen af varen i en automat?

3)

Kan kriteriet »billeder af enkeltpakninger« i artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40/EU også betragtes som opfyldt, såfremt der ved et billede ganske vist ikke er tale om en naturtro gengivelse af [originalemballagen], men forbrugeren på grund af billedets udformning hvad angår omrids, proportioner, farver og varemærke bliver bragt til at associere til en [tobaksemballage]?

4)

Kan kravene i artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40/EU uafhængigt af den anvendte gengivelse betragtes som opfyldt, såfremt forbrugeren før indgåelse af købsaftalen har lejlighed til at se [cigaretternes emballage] med de påbudte advarsler?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det tredje spørgsmål

17

Med det tredje spørgsmål, som skal behandles først, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal fortolkes således, at et billede, som ikke er en naturtro gengivelse af en enkeltpakning af cigaretter, men som forbrugeren bringes til at associere med en sådan enkeltpakning på grund af billedets udformning hvad angår omrids, proportioner, farver og varemærke, udgør et »billede af enkeltpakninger« som omhandlet i denne bestemmelse.

18

I henhold til artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal billeder af enkeltpakninger og eventuel ydre emballage om tobaksvarer, der henvender sig til forbrugere i Unionen, være i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II i afsnit II i dette direktiv.

19

Det følger af artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/40, som er en del af afsnit II i kapitel II i dette direktiv, at hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage om en tobaksvare skal være forsynet med sundhedsadvarslerne omhandlet i dette kapitel på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor produktet markedsføres.

20

Som det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40, sammenholdt med direktivets artikel 8, stk. 1, skal alle billeder af enkeltpakninger og eventuel ydre emballage, der henvender sig til forbrugere i Unionen, være forsynet med sundhedsadvarslerne omhandlet i bestemmelserne i kapitel II i afsnit II i direktiv 2014/40.

21

Begrebet »billeder af enkeltpakninger« er derimod ikke defineret i denne artikel og heller ikke i nogen anden bestemmelse i dette direktiv.

22

I denne sammenhæng skal det som anført af generaladvokaten i punkt 58 i forslaget til afgørelse bemærkes, at fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtrykkene skal ske efter deres normale betydning i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (jf. i denne retning dom af 22.4.2021, Austrian Airlines, C-826/19, EU:C:2021:318, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

23

Hvad for det første angår den normale mening af begrebet »billede« har generaladvokaten i punkt 59 i forslaget til afgørelse anført, at dette begreb omfatter en efterligning af formen på den ting, som det har til formål at gengive, og ikke kun naturtro gengivelser af denne ting. Det bemærkes herved, at de udtryk, som EU-lovgiver har anvendt, f.eks. i den spanske (»imagen«), den tyske (»Bild«), den engelske (»image«), den franske (»image«) eller den polske (»wygląd«) udgave af artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40, har en betydning på disse forskellige sprog, som omfatter en efterligning, der hvad angår den gengivne ting gengiver omrids, proportioner, farver og former.

24

Det følger heraf, at begrebet »billede« i denne artikels forstand skal forstås således, at det ganske vist omfatter naturtro gengivelser af enkeltpakninger af tobaksvarer, men at det ikke er begrænset til sådanne gengivelser.

25

For det andet understøttes en sådan fortolkning af en analyse af den sammenhæng, hvori artikel 8, stk. 8, indgår. Det fremgår af bilag II til dette direktiv, som har overskriften »Billedsamling (med kombinerede sundhedsadvarsler)«, at udtrykket »billede« omfatter kombinerede sundhedsadvarsler, som ifølge definitionen i direktivets artikel 2, nr. 33), er advarsler, der ikke kun omfatter fotografier, men også meddelelser og illustrationer. Dette begreb kan derfor ikke forstås således, at det alene omfatter fotografier af enkeltpakninger.

26

For det tredje er en vid fortolkning af begrebet »billeder af enkeltpakninger« som omhandlet i artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40, som ikke alene omfatter naturtro gengivelser af enkeltpakninger, men også billeder, som forbrugerne associerer med sådanne enheder, i overensstemmelse med dette direktivs formål og navnlig med det formål, der forfølges med direktivets artikel 8.

27

Direktiv 2014/40 forfølger således i henhold til dets artikel 1 et dobbelt formål, som består i at fremme den rette funktion af det indre marked for tobak og relaterede produkter med udgangspunkt i et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, navnlig for unge (dom af 30.1.2019, Planta Tabak, C-220/17, EU:C:2019:76, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis). Med henblik herpå er formålet med dette direktiv at tilnærme medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser vedrørende bl.a. visse aspekter ved mærkning og emballering af tobaksvarer, herunder de sundhedsadvarsler, der skal angives på enkeltpakninger med tobaksvarer og eventuel ydre emballage om tobaksvarer samt de bestemmelser om sporbarhed og sikkerhed, der anvendes på tobaksvarer med henblik på at sikre medlemsstaternes overholdelse af dette direktiv.

28

For det andet skal det i lighed med, hvad generaladvokaten har anført i punkt 63 i forslaget til afgørelse, bemærkes, at artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 bl.a. har til formål at forhindre omgåelse af reglen i dette direktivs artikel 8, stk. 1, hvorefter hver enkeltpakning af en tobaksvare skal være forsynet med de ved lov påbudte sundhedsadvarsler. Nævnte direktivs artikel 8, stk. 3, sikrer denne regels effektivitet ved at forbyde, at disse sundhedsadvarsler skjules eller brydes. Samme direktivs artikel 8, stk. 8, har bl.a. til formål at forebygge den situation, hvor en detailforhandler for ikke at angive de ved påbudte sundhedsadvarsler på salgsstedet i stedet for de enkeltpakninger, hvorpå disse advarsler er angivet, præsenterer billeder af disse enheder uden advarsler. Ved at kræve, at billeder af tobaksemballager også skal være forsynet med de ved lov påbudte sundhedsadvarsler, er formålet med artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 således at forebygge denne situation, hvilket i lighed med dette direktivs artikel 8, stk. 3, sikrer effektiviteten af reglen i dets artikel 8, stk. 1.

29

De sundhedsadvarsler, der er fastsat i bestemmelserne i kapitel II i afsnit II i direktiv 2014/40, har bl.a. til formål at udbrede kendskabet til de sundhedsrisici, som er forbundet med forbruget af tobaksvarer, at have en stærk og varig følelsesmæssig påvirkning og at påvirke forbrugere af disse varer til at nedsætte eller opgive deres forbrug, navnlig i forhold til mere sårbare personer, såsom personer med ringe uddannelse, børn og unge (jf. i denne retning dom af 4.5.2016, Philip Morris Brands m.fl., C-547/14, EU:C:2016:325, præmis 204).

30

Som den forelæggende ret har anført, vil et billede, som forbrugeren associerer med en enkeltpakning af tobaksvarer, ligesom en naturtro gengivelse, kunne udløse et ønske om køb, som de ved lov påbudte sundhedsadvarsler imidlertid har til formål at afskrække fra. Det følger heraf, at en vid fortolkning af begrebet »billeder af enkeltpakninger« som omhandlet i artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40, der ligeledes omfatter et sådant billede, medfører, at disse sundhedsadvarsler skal angives på disse billeder, hvilket bidrager til den afskrækkende virkning og dermed til beskyttelsen af menneskers sundhed.

31

Begrebet »billeder af enkeltpakninger« som omhandlet i artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal derfor forstås således, at det omfatter de billeder, som en forbruger forbinder med sådanne enheder på grund af billedets udformning hvad angår omrids, proportioner, farver og varemærke. Det tilkommer derimod den forelæggende ret at vurdere, om de billeder af cigaretmærker, der vises på tasterne til produktvalg på de i nævnte sag omtvistede automater, udgør billeder, som en forbruger associerer med tobaksvarers enkeltpakninger på grund af deres udformning.

32

Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal fortolkes således, at et billede, som ikke er en naturtro gengivelse af en enkeltpakning af cigaretter, men som forbrugeren associerer med en sådan enkelpakning på grund af billedets udformning hvad angår omrids, proportioner, farver og varemærke, udgør et »billede af en enkeltpakning« som omhandlet i denne bestemmelse.

Det fjerde spørgsmål

33

Med det fjerde spørgsmål, som herefter skal behandles, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal fortolkes således, at et billede af en cigaretpakke, der er omfattet af denne bestemmelse, men hvoraf ikke fremgår de sundhedsadvarsler, der er fastsat i kapitel II i afsnit II i dette direktiv, ikke desto mindre er i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse, hvis forbrugeren har mulighed for at se disse advarsler på den cigaretpakke, som svarer til dette billede, inden købet.

34

Det bemærkes, at det følger af artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40, at billeder af enkeltpakninger og eventuel ydre emballage, der henvender sig til forbrugere i Unionen, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktivs afsnit II, kapitel II, og således skal være forsynet med de sundhedsadvarsler, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

35

Som generaladvokaten har anført i punkt 73 i forslaget til afgørelse, forbyder denne regel, uafhængigt af, om der foretages en købstransaktion, anvendelsen af billeder, der ikke er forsynet med de påbudte sundhedsadvarsler.

36

Det fjerde spørgsmål skal derfor besvares således, at artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal fortolkes således, at et billede af en cigaretpakke, der er omfattet af denne bestemmelse, men hvoraf ikke fremgår de sundhedsadvarsler, der er fastsat i kapitel II i afsnit II i dette direktiv, ikke er i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse, selv om forbrugeren har mulighed for at se disse advarsler på den cigaretpakke, som svarer til dette billede, inden købet.

Det første og det andet spørgsmål

37

Henset til besvarelsen af det tredje spørgsmål er det ufornødent at besvare det første og det andet spørgsmål.

Sagsomkostninger

38

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

 

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:

 

1)

Artikel 8, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF skal fortolkes således, at et billede, som ikke er en naturtro gengivelse af en enkeltpakning af cigaretter, men som forbrugeren associerer med en sådan enkelpakning på grund af billedets udformning hvad angår omrids, proportioner, farver og varemærke, udgør et »billede af en enkeltpakning« som omhandlet i denne bestemmelse.

 

2)

Artikel 8, stk. 8, i direktiv 2014/40 skal fortolkes således, at et billede af en cigaretpakke, der er omfattet af denne bestemmelse, men hvoraf ikke fremgår de sundhedsadvarsler, der er fastsat i kapitel II i afsnit II i dette direktiv, ikke er i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse, selv om forbrugeren har mulighed for at se disse advarsler på den cigaretpakke, som svarer til dette billede, inden købet.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: tysk.