4.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/60


Sag anlagt den 4. januar 2019 — Algebris (UK) og Anchorage Capital Group mod SRB

(Sag T-2/19)

(2019/C 82/72)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Algebris (UK) Ltd (London, Det Forenede Kongerige) og Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, De Forenede Stater) (ved advokat T. Soames, solicitor R. East og barristers N. Chesaites og D. Mackersie)

Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgernes påstande

SRB’s afgørelse om, at efterfølgende endelige værdiansættelser af Banco Popular Español S.A. ikke var påkrævet i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) nr. 806/2014 (1), annulleres.

SRB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om, at SRB’s afgørelse om, at efterfølgende endelige værdiansættelser af Banco Popular Español S.A. ikke var påkrævede i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning nr. 806/2014 hviler på en retlig fejl under tilsidesættelse af denne forordnings artikel 20, stk. 11, og/eller artikel 20, stk. 12, som kræver en efterfølgende endelig værdiansættelse i tilfælde, hvor en midlertidig værdiansættelse, som ikke opfyldte kravene i artikel 20, stk. 1 og 4-9, i forordning nr. 806/2014, danner grundlag for at træffe afviklingsforanstaltninger.

2.

Andet anbringende om, at SRB anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved anvendelsen af artikel 20, stk. 11, i forordning nr. 806/2014 i den anfægtede afgørelse, idet SRB med vedtagelsen af den anfægtede afgørelse fejlagtigt lagde til grund, at ingen efterfølgende endelige værdiansættelser var påkrævet i dette tilfælde.

3.

Tredje anbringende om, at for så vidt som den anfægtede afgørelse forudsætter en afgørelse fra SRB om ikke at øge værdien af det af Banco Santander, S.A. betalte vederlag på 1 EUR, udgør dette en retlig fejl og/eller et åbenbart urigtigt skøn under tilsidesættelse af artikel 20, stk. 11 og 12, i forordning nr. 806/2014.

4.

Fjerde anbringende om, at SRB i strid med artikel 296 TEUF tilsidesatte sin pligt til at begrunde den anfægtede afgørelse.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15.7.2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT 2014, L 225, s. 1).