13.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 502/42


Rettens kendelse af 5. oktober 2021 — Arris Global mod Kommissionen

(Sag T-731/19) (1)

(2021/C 502/65)

Processprog: engelsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 19 af 20.1.2020.