Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 7. oktober 2019 –
Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Sag C-47/19) ( 1 )

»Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 132, stk. 1, litra h)-j) – forskellige fritagelser med tilknytning til børn og unge og skole- og universitetsundervisning – undervisning i surfing og sejlads for skoler og universiteter – klasserejse «

1. 

Harmonisering af skattelovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser – fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse – fritagelse for uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling – begrebet skole- og universitetsundervisning – undervisning i surfing og sejlads for skoler eller universiteter – udelukket

[Rådets direktiv 2006/112, art. 132, stk. 1, litra i) og j)]

(jf. præmis 28-30, 33 og 34 samt konkl. 1)

2. 

Harmonisering af skattelovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelser – fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse – levering af ydelser og varer med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge – begreb – undervisning i surfing og sejlads for skoler eller universiteter – ikke omfattet – undervisning fundet sted i forbindelse med en klasserejse – ingen betydning

[Rådets direktiv 2006/112, art. 132, stk. 1, litra h)]

(jf. præmis 40 og konkl. 2)

Konklusion

1) 

Begrebet »skole- og universitetsundervisning/skole- eller universitetsniveau« som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra i) og j), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det ikke omfatter undervisning i surfing og sejlads udført af surf- og sejladsskoler som de i hovedsagen omhandlede for skoler eller universiteter, hvor denne undervisning kan henhøre henholdsvis under programmer for sportslige aktiviteter eller under uddannelsen til sportslærer og indgår i karaktergivningen.

2) 

Begrebet »nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge« som omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra h), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at det ikke omfatter undervisning i surfing og sejlads udført af surf- og sejladsskoler som de i hovedsagen omhandlede, uafhængigt af, om denne undervisning finder sted i forbindelse med en klasserejse.


( 1 ) – EUT C 131 af 8.4.2019.