2.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 406/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 25. september 2019 – Admiral Sportwetten GmbH m.fl.

(Sag C-711/19)

(2019/C 406/25)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellanter: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG og AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Sagsøgt myndighed: Magistrat der Stadt Wien

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (1) af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester fortolkes således, at de bestemmelser i Wiener Wettterminalabgabegesetz (Wiens lov om afgift på væddemålsterminaler), som fastsætter en afgift på drift af væddemålsterminaler, skal anses for »tekniske forskrifter« som omhandlet i denne bestemmelse?

2)

Fører manglende meddelelse af bestemmelserne i Wiener Wettterminalabgabegesetz som omhandlet i direktiv (EU) 2015/1535 til, at en afgift som væddemålsterminalafgiften ikke må opkræves?


(1)  EUT 2015, L 241, s. 1.