30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/32


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forende Kongerige) den 30. juli 2019 — X mod Kuoni Travel Ltd

(Sag C-578/19)

(2019/C 328/35)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Sagsøgt: Kuoni Travel Ltd

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er der, når de forpligtelser, der følger af en kontrakt, som en rejsearrangør eller formidler har indgået med en forbruger om en pakkerejse, der er omfattet af Rådets direktiv 90/314/EØF (1) af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, ikke eller kun mangelfuldt er blevet opfyldt, og denne manglende eller mangelfulde opfyldelse skyldes handlinger, som kan tilregnes en ansat i en hotelvirksomhed, der leverer tjenesteydelser relateret til denne kontrakt:

a)

grundlag for at anvende den ansvarsfrihedsgrund, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, tredje led, andet alternativ; og i givet fald

b)

hvilke kriterier skal den nationale ret lægge til grund ved vurderingen af, om denne ansvarsfrihedsgrund finder anvendelse?

2)

Indgår en rejsearrangør eller formidler en kontrakt med en forbruger om en pakkerejse, der er omfattet af Rådets direktiv 90/314/EØF, og leverer en hotelvirksomhed tjenesteydelser i relation til denne kontrakt, skal en ansat i denne hotelvirksomhed da selv anses for at være »tjenesteyder« i relation til ansvarsfrihedsgrunden i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, tredje led?


(1)  EFT 1990, L 158, s. 59.