4.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 372/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Spanien) den 23. juli 2019 – GT mod Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Sag C-560/19)

(2019/C 372/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: GT

Sagsøgt: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Kan et selskab, hvis selskabsformål er at udføre lufttransport af passagerer, som sælger billetten, men ikke betjener flyvningen, dvs. ikke udfører flyvningen i praksis, være omfattet af begrebet »et transporterende luftfartsselskab«?

2)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares benægtende, finder den i artikel 7 i forordning 261/2004 (1) omhandlede kompensation til passagerer da anvendelse, hvis flyvningen er opdelt i flere delstrækninger, og der som følge af en kort forsinkelse (på mindre end tre timer) på en af delstrækningerne opstår en lang forsinkelse (på mere end tre timer) på det endelige bestemmelsessted, idet passageren ikke nåede en tilsluttet flyforbindelse? Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, og hvis forskellige transporterende luftfartsselskaber betjener de enkelte delstrækninger, er det transporterende luftfartsselskab, der var ansvarligt for at betjene den flyvning, hvor der opstod en kort forsinkelse (på mindre end tre timer), men som medførte, at passageren ikke nåede den tilsluttede flyforbindelse, og dermed en lang forsinkelse (på mere end tre timer) på det endelige bestemmelsessted, da forpligtet til at betale den i artikel 7 i forordning 261/2004 omhandlede økonomiske kompensation?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1)