3.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 187/41


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 6. marts 2019 — UO mod Készenléti Rendőrség

(Sag C-211/19)

(2019/C 187/45)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UO

Sagsøgt: Készenléti Rendőrség

Præjudicielle spørgsmål

1.

Skal artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (1) fortolkes således, at det personelle anvendelsesområde for dette direktiv afgrænses af artikel 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (2)?

2.

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet da fortolkes således, at artikel 2, nr. 1) og 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden ikke finder anvendelse på politifolk, der er medlemmer af politiets indsatsstyrkes professionelle personale?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT 2003, L 299, s. 9).

(2)  EFT 1989, L 183, s. 1.