10.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 182/5


Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. marts 2021 — VG Bild-Kunst mod Stiftung Preußischer Kulturbesitz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

(Sag C-392/19) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - intellektuel ejendomsret - ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet - direktiv 2001/29/EF - artikel 3, stk. 1 - begrebet »overføring til almenheden« - indsættelse på en tredjemands websted af et ophavsretligt beskyttet værk ved hjælp af framing - værk, som med tilladelse fra indehaveren af ophavsrettigheden er frit tilgængeligt på licenstagerens websted - vilkår i licensaftalen, der kræver, at licenstageren træffer effektive tekniske foranstaltninger mod framing - lovlighed - grundlæggende rettigheder - artikel 11 og artikel 17, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

(2021/C 182/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VG Bild-Kunst

Sagsøgt: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at den omstændighed, at der på en tredjemands internetside ved hjælp af framing indsættes ophavsretligt beskyttede værker, som med tilladelse fra indehaveren af ophavsretten er stillet frit til rådighed for almenheden på et andet websted, udgør overføring til almenheden i denne bestemmelses forstand, når værket indsættes på en sådan måde, at de beskyttelsesforanstaltninger mod framing, som denne indehaver har iværksat eller foranlediget iværksat, omgås.


(1)  EUT C 270 af 12.8.2019.