21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/62


Sag anlagt den 26. november 2018 — Kalypso Media Group mod EUIPO — Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Sag T-700/18)

(2019/C 25/81)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Tyskland) (ved advokat T. Boddien)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Kalypso Media Group GmbH

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket DUNGEONS — registreringsansøgning nr. 13 271 838

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. september 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 599/2018-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001