27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 301/45


Sag anlagt den 18. juli 2018 — TUIfly mod Kommissionen

(Sag T-447/18)

(2018/C 301/61)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: TUIfly GmbH (Langenhagen, Tyskland) (ved advokaterne L. Giesberts og M. Gayger)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 7 og 8 samt artikel 9, 10 og 11, for så vidt som sidstnævnte artikler henviser til nævnte artikel 7 og 8, i Kommissionens afgørelse (EU) 2018/628 af 11. november 2016 i statsstøttesag SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) gennemført af Østrig til fordel for Klagenfurt lufthavn, Ryanair og andre luftfartsselskaber, der benytter lufthavnen (EUT 2018, L 107, s. 1), annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført følgende anbringender.

1.

Afgørelsen er i strid med artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, princippet om god forvaltning og sagsøgerens ret til forsvar, eftersom Kommissionen ikke har givet sagsøgeren aktindsigt i undersøgelsesakterne og ikke har givet virksomheden mulighed for at forsvare sig hensigtsmæssigt.

2.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, eftersom Kommissionen ikke har bevist, at sagsøgeren var selektivt begunstiget.

3.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, eftersom Kommissionen i proceduremæssig henseende har overskredet sin skønsbeføjelse ved anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip.

I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at Kommissionen proceduremæssigt urigtigt har anvendt det strengere kriterium i luftfartsretningslinjerne af 2014 ved sin efterprøvelse, selv om de relevante faktiske omstændigheder vedrører de forudgående år fra 2003 til 2009.

4.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, eftersom Kommissionen har overskredet sin skønsbeføjelse ved anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip gennem en utilstrækkelig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder.

I denne forbindelse har sagsøgeren anført, at Kommissionen i fraværet af en omfattende forretningsplan med hensyn til sagsøgerens aftaler retsstridigt har konkluderet, at Klagenfurt lufthavn savner en rentabilitetsstrategi, og i afgørelsen draget åbenbart selvmodsigende konklusioner vedrørende de faktiske omstændigheder med hensyn til Klagenfurt lufthavns langsigtede rentabilitetsstrategi.

5.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, eftersom Kommissionen har overskredet sin skønsbeføjelse ved anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip gennem en utilstrækkelig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder i forbindelse med Kommissionens efterfølgende udarbejdede ex ante rentabilitetsanalyse.

Sagsøgeren har i denne forbindelse anfægtet, at Kommissionen som følge af en urigtig bedømmelse ikke har taget den i forhold til bestemmelserne om støtte retmæssige støtte til Klagenfurt lufthavn med henblik på finansiering af lufthavnens markedsføringsforanstaltninger i betragtning som lufthavnens indtægter. Desuden har Kommissionen foretaget en utilstrækkelig fastlæggelse af markedsværdien af de af sagsøgeren leverede ydelser og ikke taget tilstrækkeligt hensyn hertil i afgørelsen, selv om sagsøgeren har leveret ydelser til sædvanlige markedspriser.

6.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 3, TEUF, eftersom Kommissionen proceduremæssigt urigtigt har anvendt et uforholdsmæssigt strengt kriterium ved prøvelsen af begrundelsen for foranstaltningen, som ikke er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelsespraksis på tidspunktet for indgåelsen af markedsføringsaftalerne.

7.

Afgørelsen er i strid med artikel 107, stk. 3, eftersom Kommissionen har foretaget en utilstrækkelig fastlæggelse af de faktiske omstændigheder, der begrunder den angivelige støtte.

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at Kommissionen ikke har taget den i forhold til bestemmelserne om støtte retmæssige støtte af Klagenfurt lufthavn i betragtning ved begrundelsen af støtten til sagsøgeren. Desuden har Kommissionen ved sin efterprøvelse af artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF set bort fra den regional- og trafikpolitiske betydning af markedsføringsaftalerne samt de betydelige og positive regionaløkonomiske virkninger, der forbundet med disse aftaler.