23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/68


Sag anlagt den 21. februar 2018 — Avio mod Kommissionen

(Sag T-139/18)

(2018/C 142/87)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Avio SpA (Rom, Italien) (ved advokaterne G. Roberti, G. Bellitti og I. Perego)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

For så vidt angår realiteten annulleres Kommissionens afgørelse C(2016) 4621 final af 20. juli 2016 vedrørende en godkendelse efter artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser af fusionen »ASL/Arianespace«, sag COMP/M.7724.

Med henblik på sagsoplysningen pålægges Kommissionen i henhold til artikel 88, 89 og artikel 91, litra b), i Rettens procesreglement at fremlægge de i nærværende stævnings afsnit III omtalte dokumenter.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Denne sag er anlagt til prøvelse af Kommissionens afgørelse C(2016) 4621 final af 20. juli 2016 vedrørende en godkendelse af fusionen »ASL/Arianespace«, sag COMP/M.7724, i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, offentliggjort i en ikke-fortrolig udgave den 11. december 2017.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Kommissionen har foretaget et åbenbart urigtigt skøn, manglende sagsoplysning og en begrundelsesmangel, idet den ikke har foretaget en korrekt analyse af risikoen for Arianespaces løfteraketters afskærmende virkning på markedet, nærmere bestemt hvad angår kapacitet, incitamenter og konkurrencebegrænsende virkninger.

2.

Kommissionen har foretaget et åbenbart urigtigt skøn, idet den ikke har krævet tilsagn hvad angår markedet for Arianespaces løfteraketter, navnlig hvad angår de konkurrencemæssige risici, der er forbundet med Arianespaces interessekonflikt og risikoen for udveksling af følsomme oplysninger mellem Arianespace og ASL.