23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/52


Sag anlagt den 24. januar 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo mod Kommissionen

(Sag T-41/18)

(2018/C 142/69)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spanien) (ved advokat J. Costas Alonso)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Europa-Kommissionen som traktaternes vogter skal opfylde sin forpligtelse til at sikre, at alle medlemsstaterne anvender fællesskabsbestemmelserne på en ensartet måde, idet den skal gøre tiltag for at sikre ensartet anvendelse af EU-lovgivningen om import af animalske produkter fra tredjelande i alle medlemsstaterne og harmonisere de bestemmelser, som regulerer disse kontroller.

Nærmere bestemt pålægges Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed at foretage en sammenlignende analyse af anvendelsen af de fællesskabsretlige bestemmelser, som regulerer import af animalske produkter fra tredjelande i Vigo havn og Leixoes havn (Portugal).

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort gældende, at den uensartede anvendelse af fællesskabslovgivningen med hensyn til import af frosne og kølede fiskevarer fra tredjelande indebærer en ændring af konkurrencereglerne og af princippet om en level playing field, hvilket i sidste ende fører til forvridning af det indre marked.

Sagsøgeren har i denne forbindelse ligeledes gjort gældende, at havnene spiller en central rolle for varetransport og særligt hvad angår import af fiskevarer, idet 76 % af disse ankommer til havnene.