26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/36


Sag anlagt den 20. januar 2018 — Izuzquiza og Semsrott mod Frontex

(Sag T-31/18)

(2018/C 112/47)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spanien) og Arne Semsrott (Berlin, Tyskland) (ved advokaterne S. Hilbrans og R. Callsen)

Sagsøgt: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Sagsøgernes påstande

Frontex’ afgørelse af 10. november 2017 (ref: CGO/LAU/18911 c/2017) om at give sagsøgerne afslag på aktindsigt i navnet, flaget og typen af ethvert fartøj, der var indsat af Frontex i det centrale Middelhavsområde under den fælles operation Triton i perioden fra den 1. juni 2017 til den 30. august 2017, begge dage inklusive, annulleres.

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilpligtes at betale de omkostninger, der er opstået for sagsøgerne, herunder enhver intervenerende parts omkostninger, selv hvis sagen afvises.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført seks anbringender.

1.

Første anbringende om at Frontex har tilsidesat forordning (EF) nr. 1049/2001 (1), idet Frontex ikke har foretaget en individuel undersøgelse af hvert af de dokumenter, der er blevet anmodet om, med henblik på at vurdere, om den undtagelse, afgørelsen er støttet på, fandt anvendelse.

2.

Andet anbringende om at Frontex tilsidesatte denne forordnings artikel 4, stk. 1, litra a), første led, der vedrører den offentlige sikkerhed, fordi de begrundelser, der er anført med henblik på at begrunde anvendelsen af undtagelsen, på et afgørende punkt er ukorrekte med hensyn til de faktiske omstændigheder: fartøjer, der var indsat til operationen, kan ikke spores på offentligt tilgængelige måder.

3.

Tredje anbringende om at Frontex tilsidesatte forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), første led, der vedrører den offentlige sikkerhed, fordi de begrundelser, der er anført med henblik på at begrunde anvendelsen af undtagelsen, lader det forhold, at sagsøgerne alene anmodede om oplysninger vedrørende fartøjer, der var indsat i fortiden, ude af betragtning.

4.

Fjerde anbringende om at Frontex tilsidesatte forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), [første led,] der vedrører den offentlige sikkerhed, fordi sagsøgte ikke tog i betragtning — og ikke besvarede dette argument fremført af sagsøgerne — at en del af de oplysninger, der var anmodet om, allerede var offentliggjort på Twitter for nogle af de fartøjer, der blev indsat under den fælles operation Triton i 2017, og sammenlignelige oplysninger for fartøjer, der var indsat under den fælles operation Triton i 2016, allerede var offentliggjort.

5.

Femte anbringende om at Frontex tilsidesatte forordningens artikel 4, stk. 6, fordi selv hvis den — faktisk ikke eksisterende — risiko for, at kriminelle netværk omgik grænseovervågningen, blev antaget at være rigtig, kunne dette alene begrunde afslaget på oplysninger vedrørende navnet på de fartøjer, der blev indsat, men ikke typen og flaget.

6.

Sjette anbringende om at Frontex tilsidesatte forordningens artikel 4, stk. 6, idet Frontex ikke overvejede at give delvis aktindsigt i de oplysninger, der var anmodet om, selv om oplysningerne vedrørende nogle af fartøjerne allerede var offentliggjort.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT 2001, L 145, s. 43).