26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/35


Sag anlagt den 19. januar 2018 — Frankrig mod Kommissionen

(Sag T-26/18)

(2018/C 112/45)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Den Franske Republik (ved F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères og S. Horrenberger, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2017) 7263 final af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som blev meddelt den franske regering den 9. november 2017, annulleres delvist, for så vidt som:

den indeholder en korrektion på 2 246 700 EUR som følge af en hensyntagen til angiveligt ikke-overensstemmende landskabstræk inden for rammerne af GLM hvad angår »Mangler i LPIS« for ansøgningsårene 2013 og 2014,

den indeholder en fast korrektion vedrørende hele det areal, der har i hvert fald en parcel, der kvalificeres som »landes et parcours« og ikke blot parceller, der kvalificeres som »ikke-støtteberettigede arealer (»landes et parcours«)« for ansøgningsårene 2013 og 2014,

for så vidt som den vedrører »ELPP-FEADER SIGC — 2014-2020« inden for rammerne af undersøgelsen CEB/2016/047, og

den anvender en fast korrektion på 100 % for departementet Haute-Corse for ansøgningsårene 2013-2014 hvad angår »Alvorlige mangler i kontrolsystemet, Korsika«.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fire anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 6, stk. 1, i og bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.

Ifølge sagsøgeren begik Kommissionen en sådan tilsidesættelse ved at finde, dels at forhold såsom klipper, smeltevandspytter eller buskadser, der er omfattet af fransk lovgivning, ikke henhører under god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), dels at disse bestemmelser pålægger en individuel beskyttelse af hvert landskabselement, og dermed at disse elementer ikke kunne integreres i landsbrugsarealernes samlede overflade.

2.

Andet anbringende om en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet. I denne henseende har sagsøgeren gjort gældende, at Kommissionen, selv om tvisten alene vedrørte de arealer, der var kvalificeret som »landes et parcours«, vedtog en korrektion, der var støttet på alle arealer i sagsakterne, inklusive sådanne parceller, herunder således den del af disse arealer, der ikke var sådanne parceller, og at Kommissionen under alle omstændigheder så bort fra de opgørelsesoplysninger, som de franske myndigheder havde forelagt.

3.

Tredje anbringende om et argument om, at Kommissionen havde støttet sig på de oplysninger, som den havde lagt til grund i strid med artikel 6, stk. 1, i og bilag III til ovennævnte forordning nr. 73/2009, med henblik på at foretage en finansiel korrektion på 13 127 243,30 EUR hvad angår ELFUL’s programmeringsperiode 2014-2020 (»RDR 3«).

4.

Fjerde anbringende om en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og af begrundelsespligten hvad angår »Alvorlige mangler i kontrolsystemet, Korsika« for ansøgningsårene 2013 og 2014 i den anfægtede afgørelse, for så vidt som Kommissionen har anvendt en fast korrektion på 100 % for departementet Haute-Corse.