18.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 4. september 2018 — Solvay Chemicals GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-561/18)

(2019/C 103/07)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Solvay Chemicals GmbH

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Domstolen (Første Afdeling) har ved kendelse af 6. februar 2019 kendt for ret:

Artikel 49, stk. 1, andet afsnit, og bilag IV, afsnit 20, underafsnit B, i Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1) er ugyldig, for så vidt som det systematisk medregner den kuldioxid (CO2), der med henblik på fremstilling af udfældet kalciumkarbonat overføres til et andet anlæg, i de emissioner, der er udledt af et anlæg til fremstilling af soda, uanset om denne kuldioxid (CO2) udledes i atmosfæren eller ej.


(1)  EUT 2012, L 181, s. 30.