27.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 301/20


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 27. juni 2018 — Ordre des advocats du barreau de Dinant mod JN

(Sag C-421/18)

(2018/C 301/28)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Namur

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ordre des advocats du barreau de Dinant

Sagsøgt: JN

Præjudicielt spørgsmål

Udgør et advokatsamfunds søgsmål, hvori der er nedlagt påstand om, at et af dets medlemmer dømmes til betaling af de årlige faglige bidrag, som skyldes, en »sag om kontraktforhold« som omhandlet i artikel 7, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (1) af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område?


(1)  EUT L 351, s. 1.