201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716DA01DAINFO_JUDICIAL20180417101122

Sag C-267/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 17. april 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mod Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018DA1020120180417DA0015102112

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 17. april 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA mod Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Sag C-267/18)

2018/C 249/15Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel București

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Sagsøgt: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 57, stk. 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU ( 1 ) af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at opsigelsen af en offentlig kontrakt som følge af, at dele af arbejderne er blevet givet i underentreprise uden den ordregivende myndigheds tilladelse, udgør en betydelig eller vedvarende mangel i forbindelse med opfyldelsen af et væsentligt krav under en tidligere offentlig kontrakt, der medfører, at en økonomisk aktør skal udelukkes fra deltagelse i en udbudsprocedure?


( 1 ) – EUT 2014 L 94, s. 65.