201806010271917432018/C 211/212542018CJC21120180618DA01DAINFO_JUDICIAL20180412171821

Sag C-254/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 12. april 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure mod Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur og Ministre de l’Action et des Comptes publics


C2112018DA1710120180412DA0021171182

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 12. april 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure mod Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur og Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Sag C-254/18)

2018/C 211/21Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Sagsøgte: Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur og Ministre de l’Action et des Comptes publics

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal bestemmelserne i artikel 6 og 16 i direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden ( 1 ) fortolkes således, at de indfører et krav om en løbende referenceperiode, eller således, at de overlader det til medlemsstaterne at vælge, om denne periode skal være løbende eller fast?

2)

Såfremt disse bestemmelser skal fortolkes således, at de indfører et krav om en løbende referenceperiode, berører den mulighed for at fravige artikel 16, litra b), der åbnes med artikel 17, da ikke blot referenceperiodens varighed, men også dens løbende karakter?


( 1 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299, s. 9).