5.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 399/17


Appel iværksat den 19. februar 2018 af Robert Hansen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. december 2017 i sag T-304/16 — bet365 Group mod EUIPO

(Sag C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Robert Hansen (ved Rechtsanwalt M. Pütz-Poulalion)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 6. september 2018 afvist appellen.