26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/23


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. januar 2018 — Vueling Airlines SA mod Jean-Luc Poignant

(Sag C-37/18)

(2018/C 112/30)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: Vueling Airlines SA

Kassationsindstævnt: Jean-Luc Poignant

Præjudicielle spørgsmål

1)

Finder Domstolens fortolkning i dom af 27. april, A Rosa Flussschiff, (C-620/15, EU:C:2017:309) af artikel 14, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1408/71 (1), som ændret og ajourført ved forordning (EF) nr. 118/97 (2), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 (3) af 13. april 2005, anvendelse på en tvist om ikkedeklareret arbejde, hvor E 101-attesterne er blevet udstedt i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i medfør af artikel 11, stk. 1, i forordning nr. 574/72/EF (4) af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71, når situationen er omfattet af artikel 14, stk. 2, litra a), nr. i), for arbejdstagere, der udfører deres arbejde på den medlemsstats område, i hvilken de er statsborgere, og hvor lufttransportvirksomheden, der er etableret i en anden medlemsstat, har en filial, og når det alene på grundlag af E 101-attesten, hvori er angivet en lufthavn som arbejdstagerens arbejdsplads og en luftfartsvirksomhed som arbejdsgiver, kan udledes, at den er opnået ved svig?

2)

I bekræftende fald, skal princippet om EU-rettens forrang da fortolkes således, at det er til hinder for, at en national domstol, der i henhold til national ret er bundet af den materielle retskraft, som en strafferetlig afgørelse har i forhold til en civilretlig afgørelse, drager konsekvenserne af en afgørelse truffet af en straffedomstol — der er afsagt på en måde, der er uforenelig med EU-retten — og inden for rammerne af et civilretligt søgsmål tilpligte en arbejdsgiver at betale erstatning til en arbejdstager, alene fordi denne arbejdsgiver er blevet dømt inden for rammeren af en straffesag for ikkedeklareret arbejde.


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14.6.1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149, s. 2)

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2.12.1996 om ændring og ajourfoering af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger paa arbejdstagere, selvstaendige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemfoerelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT L 28, s 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 af 13.4.2005 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (EUT L 117, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21.3.1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT L 74, s. 1).